Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T08:54:28+01:00
A) Pp= 4²√3/4=4√3
Pb=3×4×8=96
Pc=96+2×4√3=96+8√3

b) V=Pp×8
V=4√3×8=32√3
2010-02-24T09:11:11+01:00
Pp= 4²√3/4=4√3
Pb=3×4×8=96
Pc=96+2×4√3=96+8√3
V=Pp×8
V=4√3×8=32√3