Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:25:14+01:00
Skoro geny kodujące obie cechy leżą na jednym chromosomie, to są genami sprzężonymi i dziedziczą się jak jeden gen. Dlatego z osobnika o genotypie AaBb powinny powstać tylko gamety AB lub ab (posiada on dwa chromosomy: jeden AB, drugi ab i jeden przekazuje potomstwu; jak widać nie mogą powstać gamety Ab ani aB; ). Jednak w wyniku crossing over zachodzącego podczas mejozy, część chromosomów rekombinuje ze sobą, wymienia się genami i np. chromosom z genami AB wymienia gen B z chromosomem ab, powstają w efekcie chromosomy "nietypowe" Ab i aB. Osobniki z genotypami Aabb oraz aaBb powstały właśnie z takich nietypowych gamet, wytworzonych w wyniku crossing over. Ich procentowy udział w populacji potomnej tj 3,6% odpowiada zatem częstości rekombinacji między sprzężonymi genami. Zauważono, że geny rekombinują ze sobą tym częściej, im dalej od siebie leżą w chromosomie. Na tej podstawie obliczono odległości między genami, przyjmując, że częstość rekombinacji 1% oznacza, że geny leżą w odległości 1 jednostki. Więc jeśli w badanym przypadku częstość rekombinacji, równa ilości osobników powstałych w jej wyniku, wynosi 3,6%, to geny leżą w odległości 3,6 jednostek mapowych od siebie.
5 5 5