Mam do was wieeelką prośbę. Ponieważ mój angielski kuleje i to bardzo, moglibyście przetłumaczyć mi pewien tekst?

Tools
You will need a PVC pipe cutter, a sharpie, a measuring tape and a short length of 4 x 4 or another solid block with a square edge for aligning perpendicular joints.
Materials
Below are the pre-cut pieces and connectors (all for 1″ pipe), ready to be assembled. The straight pieces of pipe are about 29 feet in total length, which means you’ll need three 10-foot pieces of pipe to construct one set of six weave poles.
1 “T” slip connectors (10)
2 slip end caps (12)
3 90-degree slip connectors (14)
4 1-¾” pipe stubs (6)
5 4″ pipe sections (18)
6 30″ pipe poles (6)
7 18″ pipe dividers (5)
Note, this project is a good one to have a few spare connectors and lengths of 4″ pipe at the ready; I wasn’t satisfied with a couple of my sub-assemblies and opted for a do-over!
Assembly
Please see the tips page for general hints on cutting and assembling PVC pipe. Look for the red glue symbols in the photos to show the freshly glued joints in each step.
In the photos below, there are a few steps where I illustrate one of a particular sub-assembly, while you will actually need to build several. I will note these instances in the text.
Let’s start with the base.
Start by gluing six end caps 2 to six sections 5.
Next, glue six “T” connectors 1 to the six sub-assemblies from the previous step.
Glue six more sections 5 to the other side of the “T” from the previous step. It is important that these pieces are all firmly seated in the connector.
Glue the six stubs 4 into the “T” connectors in the sub-assembly from the previous step.
This is how we’re going to ensure that the next connector goes on perpendicular to the sub-assembly. After gluing the “T” on in roughly the right orientation, we are going to quickly place the assembly on our work surface and press firmly against the two “T” connectors, so that the new connector is flat on the board and the “T” in the center is firmly against the scrap of 4 x 4.
Orient the scrap (or whatever you’re using) to make the job go smoothly. If your pipe is a very tight fit in the connector, be ready to press firmly to get both “T” connectors flat against the work surface and scrap. It is important that the pipe is fully seated in the new “T”, as well.
You will be making four of the above, using the remaining “T” connectors 1. In addition, you will make two more in the same fashion, using 90-degree connectors 3 in place of the “T” connectors (see photo below).
Here are all of the sub-assemblies we made in the previous step. Note the orientation of the 90-degree connectors on the two sub-assemblies–they must be orientated as shown.
Now the fun part! Using the five dividers 7, glue the subassemblies you’ve accumulated into one long base. Start with one of the 90-degree assemblies and work down as shown above. It is important that each new sub-assembly added is coplanar with the previous ones. This is easy with the first two or three, but becomes more awkward towards the end of the process–the base will be about nine feet long when you’re done, so be sure you have enough flat workspace to keep everything aligned.
I’ve shown two glue joints above, but you will want to glue them one at a time.
This is what you’ll have when you’re done. Note, I did not glue this up on the ground–it was easier to photograph there.
Our base is done, let’s move on to the poles.
For each pole, take two 90-degree connectors 3 and glue them to a section 5 as shown. It is important that the section is fully seated and that the two connectors are coplanar. Glue the joints one at a time.
Make six of these assemblies, as shown above.
Glue six end caps 2 to the poles 6.Finally, glue the poles into the pole base assemblies as shown. You’re done!
Place the base on the lawn where you will be using it, and slip the poles on. It’s best to wiggle the poles a bit while slipping them on, and hold them by their bases while doing so.
Here the poles are set to their fully open position…
…and here the poles are fully closed.
Note: For settings between fully open and fully closed, always rotate the poles in the same direction to maintain their spacing.
Kipp concentrates as he makes his way through nearly-closed poles.
Alternative Designs
Instead of the 90-degree connectors at the two ends, you can use “T” connectors and leave their ends open. This would allow you to use a spare 18″ pipe section to temporarily join two sets of poles together to make one larger set.
Six poles is about the longest section that can be easily moved around. If you want, say, eight poles, I would recommend making two four-pole assemblies.
The spacing between poles here is 20″, which is a standard measurement. You can change any of the measurements, but I’d be careful with varying this spacing.

DAJĘ 50 PUNKTÓW! DAM! NIE OSZUKUJĘ!
To jest opis przeszkody do dog agility. Uwielbiam ten sport, ale nie mam warunków do ćwiczeń. Nie ma stron polskich za dużo, a już na pewno nie do kupienia, lub z opisem jak zrobić. Jak na razie opierałam się na własnej kreatywności, ale dużo to nie dało :/ Chociaż tak pobieżnie przetłumaczcie. Po fragmentach. Będę bardzo wdzięczna. Wiem że 50 pkt. to mało za tak długi tekst :/ W załączniku zdjęcie przeszkody :)

weave - slalom :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T15:21:07+01:00
Hym...nie wiem czy to będzie aż tak całkiem dobrze, znając mój angielski i słówka ze słownika w tym :p
Ale coś tam jest :D

Narzędzia
Będziesz potrzebował do cięcia rur PVC, coś ostrego, taśmy pomiarowe, krótki odcinek 4x4 lub inny stały blok z placu krawędzi do ujednolicania prostopadłych.
Materiały
Poniżej znajdują się wstępnie wycięte elementy i łączniki (wszystkie na 1 "pipe), gotowe do montażu. Proste kawałki rury są około 29 stóp długości, co oznacza, że musisz trzy 10-sztuk stóp rury do budowy jednego zestawu sześciu splot Polaków.
1 "T" złącza Slip (10)
2 end caps Slip (12)
3 złącza 90-slip stopnia (14)
4 1 - ¾ "Ukryta rury (6)
5 4 "przewodów (18)
6 30 "bieguny rury (6)
7 18 "przekładki rur (5)
Uwaga, ten projekt jest dobry, aby mieć kilka zapasowych złącza i długości 4 "rura w pogotowiu, nie byłem zadowolony z kilku moich podzespołów i opowiedziała się za nie-over!
Zgromadzenie
Zajrzyj na stronę porad ogólnych wskazówek na temat cięcia i montażu rur z PVC. Ta symbole: klej w zdjęcia, aby pokazać świeżo klejonych na każdym kroku.
Na zdjęciach poniżej znajdują się kilka kroków, gdzie pokazują jeden szczególności podzespół, a faktycznie będzie trzeba zbudować kilka. Będę pamiętać tych wystąpień w tekście.
Zacznijmy od podstaw.
Zacznij od klejenia sześć koniec czapki 2 do sześciu sekcji 5.
Następnie klej sześć "T" złącza 1 do sześciu podzespołów z poprzedniego etapu.
Klej sześć sekcji 5 na drugiej stronie "T" z poprzedniego etapu. Ważne jest, aby te elementy są głęboko zakorzenionych w gniazdo.
Klej sześciu artykułów 4 do "T" złącza w podzespół z poprzedniego etapu.
W ten sposób będziemy w celu zapewnienia, że obok złącza przechodzi prostopadle do podzespołu. Po klejenia "T" na mniej więcej kierunek w prawo, jedziemy szybko miejsce montażu na powierzchni naszej pracy i nacisnąć mocno dwie "T", złącza, tak aby nowy łącznik jest płasko na pokładzie i "T "W centrum jest mocno złomu 4 x 4.
Orient złom (lub cokolwiek używasz), aby praca przebiegać bezproblemowo. Jeśli rura jest bardzo napięty pasują do złącza, jest gotowy do prasowania mocno, aby uzyskać zarówno "T" złącza płasko na powierzchni roboczej i złom. Ważne jest, aby rury jest w pełni z siedzibą w nowych "T", jak również.
Pojawi się co cztery wyżej, przy pozostałych "T" złącza 1. Ponadto zapewni Ci jeszcze dwa w ten sam sposób, używając 90-złącza stopnia 3 w miejsce "T" złącza (patrz zdjęcie poniżej).
Oto wszystkie podzespoły zrobiliśmy w poprzednim kroku. Uwaga orientacji 90-złącza stopnia na dwóch podzespołów, muszą być nastawione na ilustracji.
Teraz część zabawy! Korzystanie z pięciu przekładki 7, klej podzespołów Ciebie zgromadzonych w jednym długim bazy. Start z jednym z 90 zespołów i pracy stopień w dół, jak wskazano powyżej. Ważne jest, aby każdy nowy podzespół dodanej anten z poprzednimi. Jest to łatwe z pierwszych dwóch lub trzech, ale staje się bardziej kłopotliwa pod koniec procesu bazowa będzie około dziewięciu metrów długości, kiedy będziesz gotowy, więc czy masz wystarczająco płaski obszar roboczy, by utrzymywać wszystko wyrównane.
Mam ukazane dwia kleje stawów powyżej, ale będziemy chcieli, aby klej je po jednym na raz.
To, co będziesz miał, gdy skończysz. Uwaga, nie ten klej się na ziemi, łatwiej było się sfotografować tam.
Nasza baza jest gotowa, zajmiemy się na biegunach.
Dla każdego Polaka, potrwa dwa złącza 90-stopnia 3 i przyklej je do sekcji 5, jak pokazano. Ważne jest, że punkt jest w pełni siedzących i dwa złącza anten. Klej jednej stawów jednocześnie.
Dodać sześć z tych zespołów, jak wskazano powyżej.
Klej sześć pokryw 2 do Polaków 6.Finally, klej Polaków w słup zespołów bazy, jak pokazano. Gotowe!
Miejsce bazy na trawniku, gdzie będzie używana, a slip Polaków. Najlepiej wiggle Polacy nieco podczas poślizgnięcia je i trzymać je w swoich baz jednocześnie czyni.

Tutaj Polacy są ustawione w pozycji pełnego otwarcia ...
... I tu Polacy są całkowicie zamknięte.
Uwaga: W przypadku ustawienia między pełni otwarte i całkowicie zamknięte, zawsze obrócić bieguny w tym samym kierunku w celu utrzymania ich rozstawu.
Kipp koncentraty jak on udaje się przez niemal zamknięte Polaków.
Wzory Alternatywne
Zamiast 90-złącza stopnia na dwóch końcach, możesz użyć "T", złącza i pozostawić ich końce otwarte. W ten sposób pozwalają na skorzystanie z części 18 "kawałek rury, aby tymczasowo dołączyć dwie grupy Polaków wspólnie zrobić jeden większy zestaw.
Sześciu Polaków o najdłuższej sekcji, które można łatwo przemieszczać się. Jeśli chcesz, powiedzmy, ośmiu Polaków, polecam co dwa czteroosobowe zespoły słup.
Odstęp między biegunami jest tu 20 ", który jest standardem pomiaru. Możesz zmieniać żadnych pomiarów, ale byłbym ostrożny z tym różne odstępy.