Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T12:41:33+01:00
Rola premiera w pracach rządu uzależniona jest od szczegółowych rozwiązań ustroju politycznego. W tradycji francuskiej (trzecia i czwarta republika) premier jedynie organizował pracę rządu i przewodniczył posiedzeniom, lecz jego pozycja ustrojowa była równa innym ministrom. W Wielkiej Brytanii formalnie premier nie jest zwierzchnikiem ministrów, ale z uwagi na system dwupartyjny i wynikający z niego fakt, że premier jest przywódcą rządzącego w pojedynkę ugrupowania, uzyskuje on nieformalną rolę decydenta i zwierzchnika ministrów. W systemie niemieckim kanclerz formalnie jest zwierzchnikiem ministrów i odgrywa decydującą rolę w pracach i polityce rządu. W systemach prezydenckich (np. Stany Zjednoczone) nie istnieje stanowisko premiera, prezydent jest szefem administracji rządowej (nie można mówić o odpowiedzialnym przed parlamentem rządzie). Podstawowe prawa i obowiązki premiera: reprezentuje rząd na zewnątrz, zwołuje posiedzenia rządu i kieruje nimi, ma prawo występowania z wnioskami o mianowanie lub odwołanie pozostałych członków rządu, organizuje i koordynuje pracę rządu, obsadza niektóre ważne stanowiska i urzędy cywilne, a czasem wojskowe