Odpowiedzi

2010-02-24T16:44:56+01:00
SKUTKI URBANIZAJI:
EKONOMICZNE
Pozytywne:
• duży rynek zbytu
• większa wydajność pracy
• rozwój komunikacji miejskiej
• łatwość wymiany informacji i współpracy z innymi placówkami
Negatywne:
• niedostatek wody
• brak wolnych terenów do zagospodarowania prowadzących do wzrostu cen działek budowlanych
• przeciążenie komunikacji miejskiej, powstawanie korków, brak miejsc parkingowych
• wzrost nakładów inwestycyjnych w celu budowania oczyszczalni ścieków, zakładanie filtrów
EKONOMICZNO-SPOŁECZNE
Pozytywne:
• większa możliwość wyboru różnorodnej pracy
• większa możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
• możliwość znalezienia pracy w pobliżu miejsca zamieszkania
• większa ilość wolnego czasu
• łatwość dostępu do instytucji oświatowych i kulturowych
Negatywne:
• wzrost przestępczości
• wzmożona agresja
• obniżenie się bezpieczeństwa ludności
• ,,subkultury,,
SOCJALNE
Pozytywne:
• wyższe dochody niż na wsi
• większy komfort życia
Negatywne:
• wzrost liczby bezdomnych
• powstanie dzielnic nędzy
• niedobór mieszkań w stosunku do potrzeb
• pogarszanie się warunków sanitarnych
EKOLOGICZNE
Negatywne:
• pogarszanie się warunków środowiska na skutek skażenia powietrza, wód gruntowych i podziemnych, gleb
• problem składowania i utylizacji odpadów
• zwiększenie hałasu i wibracji
• zmniejszenie przestrzeni terenów zielonych
ZDROWOTNE
Pozytywne:
• ułatwiony dostęp do służby zdrowia
Negatywne:
• rozwój nowych bakterii
• ułatwienie szerzenia się bakterii
• zmniejszona odporność organizmu spowodowana zanieczyszczeniami środowiska
• zwiększona umieralność niemowląt
• skrócenie przeciętnej długości życia
Aglomeracja - to obszar o dużym skupieniu ludności utrzymującej się z zawodów pozarolniczych, na którym występuje zgrupowanie miast i osiedli oraz intensywne przemieszczanie się osób, towarów i usług.
PRZYKŁADY: aglomeracja Łodzi, Warszawy, Londynu.
Konurbacja - jest formą aglomeracji, która tworzy zespół miast równorzędnych pod względem pełnionych funkcji społeczno-gospodarczych. Zespół ten powstał z niezależnych od siebie początkowo miast, często położonych w zagłębiach węglowych, między którymi z czasem zatarły się granice.
2010-02-24T16:46:27+01:00
DUŻE ZAGĘSSZCZENIE LUDNOŚCI
dużY przepływosób i towarów oraz znaczną wymianą usług
większe zanieczyszczenie powietrza
skupisko miast więc duży hałas korki na drodze
więcej ofert pracy