Odpowiedzi

2009-10-17T16:46:40+02:00
Kazimierz rozpoczął od wzmocnienia gospodarczego kraju:
- rozwinął akcję kolonizacyjną- nadawanie miastom i wsiom prawa niemieckiego, zwłaszcza Polsce centralnej. Spowodowało to zasiedlenie pustek i znaczne powiększenie obszaru pól uprawnych, powstały nowe miasta(60) i wsie(500);
- dbał o rozwój handlu, nadając miastom przywileje pozwalające czerpać korzyści w działalności kupców. Dla ożywienia handlu i wzmocnienia skarbu monarcha wprowadził do obiegu grosz srebrny;
- źródłem dochodu skarbu był rozwój górnictwa, wydobywanie ołowiu, srebra i soli (zupy solne w Bochni i Wieliczce). Wydobycie soli kamiennej stanowiło monopol królewski. Kazimierz rozbudował system obronny państwa, zlecił wybudowanie 50 zamków warownych i otoczenie 27 miast murami obronnymi. Do dziś mówi się o tym królu: "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". Władca podzielił wojsko na chorągwie, czyli jednostki terytorialne- po kilkuset zbrojnych każda. Zobowiązał także rycerzy i sołtysów do przyprowadzenia w razie potrzeby wojennej pocztów konnych. Był to początek powstania pospolitego ruszenia- organizacji sił zbrojnych, w której cała ludność kraju był powołana pod broń. Aby ujednolicić prawo w cały królestwie, Kazimierz zlecił arcybiskupowi Jarosławowi Bogorii ze Skotnik spisanie i ujednolicenie prawa. Powstały w ten sposób dwa statuty: jeden dla Małopolski(wydany w Wiślicy), drugi dla Wielkopolski(wydany w Piotrkowie). Statuty zawierały przepisy dotyczące głownie prawa sądowego: dla możnych i rycerstwa utworzono sądy grodzkie, dla mieszczan i chłopów ustanowiono w Krakowie sąd wyższy prawa niemieckiego.

Znaczenie panowania Kazimierza Wielkiego i jego osiągnięcia:
- zjednoczył ziemie polskie i dwukrotnie zwiększył obszar Królestwa Polskiego;
- stworzył warunki do wzrostu gospodarczego, rozwoju runku i handlu;
-umocnił wewnętrznie kraj; ujednolicając prawo, co przybrało formę statutów Kazimierza Wielkiego, wprowadził system urzędów centralnych;
- utworzył skarb państwa, przeznaczając na dochody państwa wpływ z kopalń soli, z ceł i handlu;
- wzmocnił obronność Polski, budując warowne zamki i otaczając miasta kamiennymi murami;
- założył akademię Krakowską w 1364 r.;
- prowadził pokojową politykę zagraniczną;
- dzięki polityce Kazimierza Wielkiego wzrosła pozycja międzynarodowa państwa polskiego, a jego władca miał wpływ na wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mam nadzieję, że pomogłem
3 5 3