Odpowiedzi

2010-02-24T17:56:41+01:00
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
- wykonywanie pracy sumiennie i starannie
- stosowanie się do poleceń przełożonych
- przestrzeganie czasu pracy
- przestrzeganie regulaminu pracy, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych
- dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i przestrzeganie tajemnic
- przestrzeganie zakazu konkurencji


OBOWIĄZKI PRACODAWCY
- zaznajmianie pracowników z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy, oraz ich podstawowymi uprawnieniami
- prawidłowe organizowanie pracy
- zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń
- ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników
- stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów oceny pracowników