FŻAGŚAHDCCUBRŃBYSJY

Tytuł tego zadania jest zaszyfrowany. Do zaszyfrowania wykorzystano słowo - klucz BAR, któremu zgodnie z miejscami liter w alfabecie polskim odpowiada ciąg liczb (3, 1, 22). W niezaszyfrowanym tekście zastąpiono pierwszą literę przez tę, która w alfabecie następuje na trzeciej pozycji po tej literze. Aby zastąpić drugą literę tekstu należy w alfabecie przesunąć się o jedno miejsce. Przy trzeciej literze o dwadzieścia dwa miejsca dalej. Potem klucz się powtarza. Na 34 pozycji znów występuje litera A, potem Ą, B, C, ... itd. Zrekonstruuj pierwotny tekst!

1

Odpowiedzi

2010-02-25T11:10:15+01:00
F Ż A G Ś A H D C C U B R Ń B Y S J Y
3 1 22 3 1 22 3 1 22 3 1 22 3 1 22 3 1 22 3

D Z I E S I Ę Ć L A T K O N K U R S U

Odp. DZIESIĘĆ LAT KONKURSU.