Bardzo proszę, przetłumaczcie tekst:
Giedymin- (na lit. Gediminas) urodził się w 1275roku, a zmarł w grudniu 1341 roku pod Wieloną nad Niemnem. Wielki książę litewski panujący w latach 1316-1341, założyciel dynastii Giedyminowiczów, dziad Jagiełły.
Zazwyczaj uchodzi za syna Butywida Pukuwera. Litewski historyk Edvarda Gudavičius zwraca uwagę na fakt, że pod koniec XIII wieku Litwą rządziły pary władców (np. Budikid i Budiwid); z tego powodu nie wyklucza się, że Giedymin mógł być bratankiem, a nie synem Pukuwera.
Giedymin objął władzę po śmierci swego brata, Witenesa. Wykorzystując kryzys Złotej Ordy, zdołał połączyć pod swym panowaniem bardzo duże obszary na południowy wschód od Litwy, powiększając tym samym dwukrotnie obszar swego państwa.
Około 1318 roku opanował Witebsk, w następnych latach także Pińsk, Wołyń, Podlasie, a w 1331 roku Kijów (którym zarządzał brat Giedymina). Władztwo Giedymina ciągnęło się na wschód aż do ziemi smoleńskiej.
Utrzymywał poprawne kontakty z Rygą (przede wszystkim handlowe), z Polską i z papiestwem, któremu parokrotnie obiecywał przyjęcie chrztu. Podjął także uwieńczone powodzeniem zabiegi o utworzenie odrębnej, prawosławnej metropolii litewskiej.
Giedymin często jest określany twórcą mocarstwowej potęgi Litwy. Jego podboje miały ogromny wpływ na historię ziem białoruskich, jak i na państwo litewskie, którego znaczna część elit uległa szybkiemu zruszczeniu.
Wraz ze śmiercią Giedymina państwo litewskie uległo podziałowi między siedmiu synów księcia: Monwida, Kiejstuta, Olgierda, Narymunta, Koriata, Lubarta i Jawnutę, którego wyznaczył jako władcę Wilna i swojego następcę.
Nie musi byc caly, co jest za trudne mozecie pominac, no chyba ze jest bardzo baaaardzo istotne. Z gory wielkie dzieki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T19:05:50+01:00
Gediminas-(the point. Gediminas) was born in 1275roku, and died in December 1341 year under the multinational on the Niemen. Reigning Grand Duke of Lithuania from 1316-1341, founder of the Gediminas dynasty, grandfather Jagiello.
Usually considered to be the son of Butvydas Pukuwera. Lithuanian historian Edvard Gudavičius draws attention to the fact that at the end of the thirteenth century, the rulers of Lithuania ruled the pair (eg Budikid and Budiwid) therefore does not exclude that he could be Gediminas nephew, not son Pukuwera.
Gediminas took power after the death of his brother, Vytenis. Using the crisis of the Golden Horde, managed to unite under his rule very large areas of south-east of Lithuania, thus increasing the area of his country twice.
Around 1318 years mastered Vitebsk, in the following years and Pinsk, Volhynia, Podlasie, and 1331 years, Kiev (which managed the brother of Gediminas). Dominion Gediminas attracted to the east to the land of Smolensk.
Maintained correct relations with Riga (primarily commercial), the Polish and the Papacy, who repeatedly promised to adopt Christianity. Has the successful efforts to create a separate Orthodox metropolitan of Lithuania.
Gediminas is often determined by the creator of superpower power of Lithuania. His conquests have a huge impact on the history of the lands of Belarus and the Lithuanian state, which has been a significant part of the elite rapid zruszczeniu.
With the death of Gediminas the Lithuanian state has been divided among the seven sons of the prince: Manvydas, Kiejstut, Algirdas, Narymunta, Koriata, Lubart and Jaunutis, which has set as the ruler of Vilna and his successor.