Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T19:35:32+01:00
1. Potop szwedzki - 1655 - 1660r
2. Przyczyny wojny ze Szwecją:
- używanie przez Jana Kazimierza tytułu króla Szwecji
- chęć opanowania przez Szwedów wybrzeży Morza Bałtyckiego
- chęć odzyskania przez Polskę Inflant
3. Najazd Szwedów od strony Litwy i Wielkopolski.
4. Obrona Jasnej Góry i Częstochowy podrywa cały naród do walki z najeźdźcą.
5. Stefan Czarniecki - hetman koronny, symbol cnót rycerskich (miłość do ojczyzny).
6. Zwycięstwo wojsk polskich pod Warką i wyzwolenie stolicy.
7. 1660r - w Oliwie Jan Kazimierz zrzeka się tytułu króla Szwecji, Szwedzi opuszczają ziemie polskie zajmując większą część Inflant.
7 4 7
2010-02-24T20:28:41+01:00
Też daje na obie połowy XVII w.

Wojna ze Szwecją w I połowie XVII w. (1600-1611 i 1621-1635) :

a)przyczyny:
- pretensje królów polskich z rodziny Wazów do tronu szwedzkiego
- przekazanie szwedzkiej Estonii Polsce przez Zygmunta III Wazę
- plany Szwecji co do opanowania wybrzeża Bałtyku, które miało być jej wewnętrznym jeziorem.

Etap pierwszy 1600-1611:
1600r. – wkroczenie Szwecji do Inflant
1605 – bitwa pod Kircholmem, stroną polską dowodził Jan Karol Chodkiewicz, zakończona zwycięstwem husarii polskiej nad armią szwedzką.
1611r. – zawarcie rozejmu między Polakami i Szwedami na mocy którego Polska otrzymała większość Inflant.

Etap drugi 1621-1635:
1621- kolejny napad na Polskę, opanowanie Inflant do rzeki Dźwiny.
1622 – zawarcie rozejmu w Mitawie: pozostanie Inflant po stronie Szwedów.
1626 – opanowanie wybrzeża Pomorza przez Szwedów oraz blokada Gdańska
1627 – zwycięska bitwa morska pod Oliwą, przerwanie blokady Gdańska
1628 – bitwa pod Tczewem. Utrata przez Szwedów Brodnicy.
1629 – I rozejm ze Szwecją w Starym Targu: przyznanie Szwecji Inflant oraz portów pruskich z wyjątkiem Gdańska, Królewca i Pucka. Uzyskali tez prawo do pobierania 35% ceł z polskiego handlu morskiego.
1635 – II rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi: Szwedzi zatrzymali Inflanty jednak musieli wycofać się z Prus i zrezygnować z pobierania ceł.


Wojny ze Szwecją w II połowie XVII w. (1655-1660 tzw. potop szwedzki):

a)przyczyny:
pośrednie: dążenie Szwecji do zdobycia wszystkich wybrzeży Bałtyku, aby stało się ono wewnętrznym jez. Szwecji oraz chęć zdobycia nowych łupów wojennych przez najlepszą w tamtym czasie w Europie armię szwedzką.
bezpośrednie: pretensje królów polskich Wazów do tronu szwedzkiego (Jan Kazimierz używał tytułu króla Szwecji).
Przebieg:
- lipiec 1655 – atak wojsk szwedzkich wojska na Polskę z dwóch stron:
a)z Pomorza Szczecińskiego do Wielkopolski – bitwa pod Ujściem, kapitulacja wojsk polskich (dowódcy magnaci, główny Krzysztof Opaliński) w zamian za potwierdzenie wolności szlacheckiej.
b) z Inflant na Litwę – bitwa pod Kiejdanami, dowódca hetman litewski Janusz Radziwiłł uznał zwierzchnictwo Karola Gustawa i ogłosił związek Litwy ze Szwecją (zerwał unię z Polską). Liczył bowiem na pomoc Szwecji w walce z Rosja, a także na niepodległe (choć uzależnione od Szwecji) Wielkie Księstwo Litewskie, którego byłby władcą.
- listopad 1655 – 6-tygodniowe oblężenie Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, zakończone niepowodzeniem Szwecji.
- obronienie się Gdańska, Lwowa i Zamościa przed najeźdźcami.
- wydanie manifestu przez Jana Kazimierza w którym wzywał do walki (sam przebywał na Śląsku)
- styczeń 1656 – powrót Jana Kazimierza do Polski
- kwiecień 1656 – złożenie ślubu lwowskiego przez króla, czyli poddanie Królestwa we władanie Matce Boskiej.
- uzyskanie pomocy elektora brandenburdzkiego i księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego przed Szwecję
- 1657r. :
a) montowanie układu zamierzającego rozbić Polskę przez Szwedów, Brandenburczyków, Siedmiogrodzian i Kozaków.
b) Jan Kazimierz chcąc rozbić owy sojusz przyznał niezależność Prusom Książęcym, w zamian za niewielką pomoc wojskową i pieniężną.
c) Rzeczpospolita zawiera sojusz z Austrią i Danią.
- 1658 – brawurowy atak na łodziach przeprowadzony przez Stefana Czarnieckiego – zdobycie wyspy należącej
do Szwedów.
- 1660 – podpisanie pokoju w Oliwie. Na mocy którego:
a) Jan Kazimierz zrzekł się praw do korony szwedzkiej
b) Szwecja zatrzymała większość Inflant
c) Szwecja miała zwrócić Rzeczypospolitej zagarnięte w czasie wojny i okupacji zrabowane mienie jednak nigdy nie wywiązała się z tego.
1 5 1