Odpowiedzi

2010-02-26T20:27:45+01:00
„PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W ŚRODOWISKU LOKALNYM W OPARCIU O PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA”

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA CZŁONKÓW KOMISJI R. P. A

oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy pracujących
z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym

PROGRAM JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO:09.00-10.30 Seminarium warsztatowe: Podstawowe akty prawne związane z rozwiązywaniem
problemów alkoholowych w środowisku lokalnym. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
jako zadanie własne gminy:

• ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010
i Rekomendacje PARPA na 2008 rok

• przeciwdziałanie alkoholizmowi jako zadanie własne gminy

• rola i zadania Komisji ds. R.P.A. w kontekście przeciwdziałania alkoholizmowi w środowisku
lokalnym

10.40-11.50 Seminarium warsztatowe: Rodzina z problemem alkoholowym:

• podstawowe terminy i pojęcia (uzależnienie, współuzależnienie)

• terapia osób uzależnionych. Motywowanie do leczenia

• role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

12.00-13.00 Seminarium warsztatowe: Zadania świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo
wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym jako zadanie
własne gminy:

• świetlice socjoterapeutyczne i świetlice opiekuńczo- wychowawcze. Zadania świetlic,
kwalifikacje kadry i uwagi dotyczące organizacji świetlic socjoterapeutycznych

• socjoterapia jako forma pomocy dzieciom i młodzieży z problemem alkoholowym

• zadania gminy w zakresie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym

13.00-14.30 Seminarium warsztatowe: Syndrom wypalenia zawodowego osób zajmujących się
przeciwdziałaniem patologiom społecznym. Jak przeciwdziałać? Sposoby radzenia
sobie ze zjawiskiem:

• podstawowe terminy i pojęcia. Patologia społeczna i jej przejawy

• obciążenia, wskaźniki wypalenia, etapy rozwoju wypalenia zawodowego

• sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu14.30-15.00 Pytania i konsultacje, przykłady rozwiązań problemów

15.00 Zakończenie szkoleniaCzas trwania szkolenia: 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)

Prowadzenie: psycholog i policjant

Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający

Liczba uczestników: do 30 osób

Cena szkolenia wynosi: 2500,00 zł i obejmuje: przeprowadzenie szkolenia i materiały szkoleniowe dla uczestników, dojazd wykładowców do miejsca szkolenia i noclegi. Zapewniamy pełne wyposażenie techniczno– akustyczne, w tym projektor multimedialny

Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie 8 godzinnego szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wystawiony w oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi