Odpowiedzi

2010-02-24T19:39:24+01:00
Happy Easter!

You, my friend, are one
great reason to celebrate
this Easter season.
Wishing you an Easter that's
as special as can be
1 1 1
2010-02-24T19:46:32+01:00
Easter bunnies, colored eggs, egg hunts... ya, it´s Easter time! Revel and revoice in the spirit of the colorful spring season and wish all your family and acquaintances with our collection of wonderful Easter cards.

Króliczki Wielkanocne, kolorowe jajka... to czas Wielkanocy. Zabawa i regłos w duchu barwnego okresu wiosny i życzę całej twojej rodzinie i przyjaciołom kolekcji pięknych Wielkanocnych kartek.

Coś w tym stylu =]

1 1 1
2010-02-24T19:51:05+01:00
Propozycja 1
(POLSKI)
W dniu tak pięknym i radosnym,
gdy zieleni ziemia się ,
Gdy króliczek i baranek razem bawią się,
Świat się cieszy,
bo Zmartwychwstał Jezus Chrystus Pan.
Niech wam Pan Bóg łaski z nieba śle,
żeby wszystkim dobrze żyło się.
(ANGIELSKI)
On such a beautiful and joyful,
when the green earth,
when rabbit and lamb play together,
the world has,
for the Lord Jesus Christ is Risen.
May God grace you from heaven sends
to all the well-lived.

Propozycja 2
(POLSKI)
Powiem Ci moimi słowy, że dziś Chrystus zmarł spragniony,
Pragnął wody - octu dali, pragnął życia - śmierć zadali,
Śmierć ta była tak okrutna, że Jezusa trzykroć gniotła,
Więc zastanów się człowiecze, jak Pan twój Cię kocha szczerze,
I nie pragnie nic od Ciebie, a Ty błagasz Go w potrzebie...,
Błagasz wtedy kiedy chcesz, a czy dzięki składasz też..?
On za Ciebie umarł także, świat zbawiając przy tym jakże...,
Jak? Tak, że teraz w wolnym kraju, masz możliwość iść do raju,
Gdzie? Do kościoła możesz iść, oddać Bogu się za nic..
Zostaw koszyk, usiądź w ławce, zrób znak krzyża... wróć na stancje..
Następnego dnia poranka zwróć uwagę swą na jajka - bo to symbol kulturowy, w którym zło znajdzie przeszkody...
Spokojnych Świat Wielkiej Nocy życzy...
(ANGIELSKI)
I'll tell you my words, that Christ died today, thirsty and wanted water - vinegar distance, desire of life - death inflicted, death was so terrible that Jesus was crushed three times, So I think man, thy Lord loves you honestly, I do not wish anything from you, and you beg him ... in need, I pray whenever they want, and whether due or are applying ..? He died for you too, saving the world in this highly ..., How? So that now in a free country, you can go to paradise, Where? You can go to church, give to God for anything .. Leave a basket, sit on the bench, make a sign of the cross ... back to stances .. The next day morning, pay attention to their eggs - because it is a cultural symbol, which will prevent the evil world ... quiet Easter wishes ...

Propozycja 3
(POLSKI)
Wielkanocny zajączek biegnąc polanami
podrzuca jajkami między kolanami
i tak sobie krzyczy do wszystkich wokoło:
"Niech wam te święta upłyną wesoło! "
(ANGIELSKI)
Easter rabbit egg tosses meadows running between his knees, and so the screams all around him: "May you these holidays have elapsed fun!"