Odpowiedzi

2010-02-26T13:38:39+01:00OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
Polityka ochrony środowiska jest jednym z najszybciej się rozwijających obszarów współpracy
krajów należących do Unii Europejskiej. W Traktacie z Maastricht określono w artykule 130r potrójny
cel działań w zakresie środowiska naturalnego:
1. zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego
2. ochrona zdrowia człowieka
3. rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
Uznano także osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska, za jeden z podstawowych celów
Unii. Przepisy dotyczące ekologii liczą sobie ponad trzysta aktów prawnych, które zajmują się:
− zanieczyszczeniem wody
Dyrektywy dotyczą ochrony słodkich i słonych wód, powierzchniowych i głębinowych. Poddano ścisłej
regulacji odpływ substancji toksycznych. Ustalono limity dla rtęci, kadmu, lindanu, DDT,
pięciochlorofenolu, czterochlorku węgla, poddano także kontroli i stopniowej redukcji ścieki
zawierające dwutlenek tytanu, wywołującego tzw. Czerwony szlam. Określono też normy jakościowe
dla wód w kąpieliskach, wody pitnej, wody słodkiej dla życia ryb i wody używanej do hodowli
skorupiaków;
− zanieczyszczeniem atmosfery
Przyjęto szereg dyrektyw regulujących emisje dwutlenku siarki, używania chlorofluorowęglanów w
aerozolach i kontroli zanieczyszczeń wytwarzanych przez zakłady przemysłowe. Wprowadzono w
życie również szereg rozporządzeń w sprawie emisji spalin samochodowych. Komisja Europejska
zainicjowała program roboczy dotyczący przeanalizowania efektu cieplarnianego i znalezienia
sposobów na ograniczenie ogrzewania atmosfery;
− hałasem
Dyrektywy określają dopuszczalny poziom hałasu dla samochodów osobowych, ciężarowych,
motocykli, ciągników, samolotów poddźwiękowych, kosiarek i maszyn budowlanych. Na sprzęcie
domowym poziom hałasu musi być określony na opakowaniu;
− produktami chemicznymi
Od 1986 roku istnieje Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych. Wykaz ten pozwala
objąć te substancje ogólną procedurą podawania do wiadomości, oceny i kontroli. Inne dyrektywy
zabraniają używania pewnych substancji w pestycydach, a także kontrolują produkcję i
wykorzystanie takich substancji jak dwu-i trój fenylów polichlorowanych i azbestu. W celu
zabezpieczenia przed wypadkami i ograniczeniem ich skutków, dyrektywa z 1982 roku nakłada na
producentów we wszystkich państwach członkowskich obowiązek informowania władz o
substancjach, zakładach i ewentualnych miejscach, w których może dojść do niebezpiecznego
wypadku. Wspólnota przyjęła także odpowiednie środki mające na celu redukcje
chlorofluorowęglanów, które niszczą warstwę ozonową;
− zagospodarowaniem odpadów
Wspólnota od roku 1975 wprowadzała w życie zasady dotyczące gromadzenia składowania, przerobu
i przetwarzania odpadów. Specjalnymi zasadami objęto odpady produkowane przez przemysł takie
jak: tlenek tytanu, zużyty olej czy też odpady radioaktywne. W Unii Europejskiej kadzie się też
szczególny nacisk na ponowne wykorzystanie starego papieru, tektury i pojemników po napojach;


− ochroną przyrody
Unia europejska jest członkiem Konwencji Berneńskiejz roku 1979, dotyczyła ona ochrony przyrody.
Rada Ministrów przyjęła też szereg dyrektyw w sprawie ochrony zwierząt, importu produktów
wykonanych ze skór, oraz dotyczących kontroli i ograniczeń badań naukowych przeprowadzanych na
zwierzętach. Wspierane są też finansowo projekty ochrony środowiska naturalnego.
Jednocześnie dyrektywy o ochronie środowiska służą eliminowaniu barier handlowych , które
mogłyby powstać przy braku jednolitych standardów ekologicznych. W roku 1991 polityka Wspólnoty
Europejskiej w zakresie środowiska naturalnego została znacznie rozszerzona. Połączono ją z ogólną
polityką gospodarczą i uznano, że inicjatywy Komisji w dziedzinach takich jak rolnictwo, rynek
wewnętrzny, transport i energetyka powinny uwzględniać potrzebę ochrony środowiska naturalnego.
Obok rozwoju prawa Wspólnota rozpoczęła też szereg innych działań. W 1993 roku rozpoczęto
realizacje programu „O trwały i nieszkodliwy dla środowiska rozwój”, celem jego jest włączania
wszystkich zainteresowanych do pracy na rzecz dalszego postępu w budowaniu profilaktycznej
ochrony środowiska. W tym samym roku uruchomiono także Europejską Agencje ds. Środowiska,
która spełnia funkcję głównego centrum informacji i dokumentacji. Jednocześnie by sprostać
wymogą środowiska we wszystkich aktywnościach Wspólnoty, komisja powołała we wszystkich
Generalnych Dyrekcjach jednego odpowiedzialnego urzędnika. Powołano także do życia w 1994r.
Ogólne Forum Konsultacyjne ds. Środowiska.
Unia Europejska ewoluuje w kierunku głównego koordynatora polityki ochrony środowiska w
Europie, podejmując we wszystkich ważnych dla środowiska dziedzinach decyzje. Wzrost ilości
działań dowodzi coraz większego uwrażliwienia na problemy ekologiczne, ale równocześnie napotyka
to coraz silniejszy opór w danych dziedzinach gospodarki. Przykładem tego może być opór
europejskich przemysłowców, gdy projektowano wprowadzenie podatku energetycznego. Toteż
odpowiedź na pytanie, czy powiedzie się zamierzone przeobrażenie gospodarki w gospodarkę nie
mającą szkodliwego wpływu na środowisko, wciąż zostaje nie rozstrzygnięte.
weryfikacja: PECSA