Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T15:37:38+01:00
Każde państwo europejskie, które kieruje się zasadami wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności, może ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Kryteria przystąpienia określono w Traktacie o Unii Europejskiej (Artykuł 6 English (en) , Artykuł 49 English (en) ).

Z chwilą złożenia przez dane państwo wniosku o członkostwo oficjalnie rozpoczyna się długi i żmudny proces. Jednak w rzeczywistości jest on kontynuacją ścisłej dwustronnej współpracy danego państwa z UE. Przyjęcie wniosku pociąga za sobą szereg procedur oceny ze strony UE, w wyniku których dany kraj może, ale nie musi, zostać zaproszony do członkostwa w UE. Tempo tego procesu zależy jedynie od postępów tego państwa w osiąganiu wspólnych celów.

Wniosek o członkostwo dany kraj składa Radzie. Po zasięgnięciu formalnej opinii Komisji Europejskiej na temat tego kraju, Rada podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku. Po jednomyślnym udzieleniu mandatu negocjacyjnego przez Radę, negocjacje pomiędzy krajem kandydującym a wszystkimi państwami członkowskimi uważa się formalnie za otwarte. Jednak zanim rozpoczną się negocjacje, państwa ubiegające się o członkostwo muszą spełnić ściśle określone kryteria.

Chodzi o tzw. kryteria kopenhaskie English , które Rada Europejska określiła w Kopenhadze w grudniu 1993 r. i zgodnie z którymi państwa kandydujące muszą mieć:

* stabilne instytucje gwarantujące demokrację, rządy prawa, przestrzeganie praw człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości;
* sprawnie działającą gospodarkę rynkową oraz zdolność do stawienia czoła konkurencji i siłom rynkowym w UE;
* zdolność do przyjęcia na siebie wymogów członkostwa, a w szczególności do przestrzegania celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej.
1 5 1
2010-02-25T15:46:37+01:00
Niezłe to zadanko.Ja mam książke taką o unii a tam jest tego z 5 stron ale dam wybrane ale i tak sporo tego bedzie.

Kryteria Członkostwa (tzw. kryteria kopenhaskie), serwis internetowy Europa
Określone na szczycie w Kopenhadze (21-22 czerwca 1993) kryteria członkostwa to:
- kryterium polityczne (stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, przestrzeganie praw człowieka i ochrona mniejszości);
- kryterium zdolności do przyjęcia dorobku prawnego Wspólnot (acquis communautaire) i wypełniania celów Unii Politycznej, Gospodarczej i Walutowej;
- kryterium gospodarcze (istnienia funkcjonującej gospodarki rynkowej i zdolności do sprostania presji konkurencyjnej i siłom rynkowym Rynku Wewnętrznego).Negocjacje akcesyjne
Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się 31 marca 1998 r. w Brukseli.
Podstawowym warunkiem przyjęcia do UE nowych członków jest spełnienie przez nich tzw. kryteriów kopenhaskich, wśród których znajduje się dostosowanie prawodawstwa krajowego do unijnego. Polska ma już za sobą etap przeglądu prawa pod względem zgodności z acquis. Obecnie przedmiotem kolejnych spotkań strony polskiej i strony unijnej, czyli tzw. rund negocjacyjnych, których celem jest tymczasowe zamykanie kolejnych obszarów negocjacyjnych, jest negocjowanie tzw. okresów przejściowych i wyjątków od stosowania prawa unijnego w Polsce oraz innych warunków członkostwa (np. wysokość plonów referencyjnych, kwot połowowych itd.). Okresy przejściowe pozwalają na czasowe odstępstwo od harmonizacji prawa ze względu na szczególne warunki czy też wysokie koszty dostosowania prawno-instytucjonalnego w pewnych dziedzinach.
Komisja Europejska zdefiniowała trzy rodzaje okresów przejściowych:
1. Do zaakceptowania - procesy przejściowe są natury technicznej i nie mają znaczącego wpływu na konkurencję lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
2. Do negocjacji - ze względu na zakres lub czas trwania mające znaczący wpływ na konkurencję i funkcjonowanie rynku wewnętrznego i dlatego są możliwe do przyjęcia jedynie pod pewnymi warunkami.
3. Niedopuszczalne - nie może ich zaakceptować, gdyż ich przyjęcie spowodowałoby fundamentalne problemy.
Dopuszczalna jest procedura set aside, czyli "odkładania na bok" obszarów, z wyłączeniem najtrudniejszych kwestii spornych, które podlegałyby rozstrzygnięciu w momencie znalezienia ich rozwiązania w późniejszym etapie negocjacji
2010-02-25T19:58:02+01:00
Każde państwo europejskie, które kieruje się zasadami wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności, może ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Kryteria przystąpienia określono w Traktacie o Unii Europejskiej.