Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T19:16:05+01:00
Na lekcji języka angielskiego nie warto przeszkadzać ponieważ:
1. Nie nauczymy się niczego.
2. Będziemy przeszkadzać innym w nauce.
3. Będziemy denerwować nauczyciela, co ciągnie ze sobą poważne konsekwencje.
4. Dodatkowe lekcje języka angielskiego są płatne, więc nie warto tracić pieniędzy.
5. Możemy can dostać negatywną uwagę od nauczyciela.
6. Nauczyciel może poinformować naszych rodziców o naszym zachowaniu.
7. na sprawdzianie wszystko wyjdzie na jaw, ponieważ niczego nie będziemy wiedzieli.
8. uczymy się nie dla nauczyciela albo rodziców, lecz po to żeby wiedzieć, a tak nic nie będziemy umieli.
9. Inni uczniowie będą sie denerwować, że im przeszkadzamy.
10. Zdenerwowany nauczyciel może zadać nam dodatkową pracę domową.
11. Rodzice poinformowani przez nauczyciela mogą nas ukarać np. zakazem używania komputera.
12. Na sprawdzianie gimnazjalnym możemy mieć zero punktów z języka angielskiego i nie dostać się do wymarzonej klasy.
13. Gdy dorośniemy nie będziemy posiadali tak przydatnej umiejętności jak znajomość języka angielskiego.
14. Gdy sytuacja będzie się powtarzać nauczyciel może zabrać nas do dyrektora szkoły, gdzie nie będzie przyjemnie.

On English language lessons are not worth interfere because:
1. Do not learn anything.
2. We will interfere with any other in science.
3. We will upset the teacher, which stretches from the serious implications.
4. Extra English lessons are paid, so do not waste a lot of money.
5. We can get negative attention from the teacher.
6. The teacher can tell our parents about our behavior.
7. at checking everything will come out, because we know nothing.
8. we learn not for teachers or parents, but after that to know and so we are led to nothing.
9. Other students will be annoyed that they disturb.
10. Angered, the teacher may ask us extra homework.
11. Parents informed by a teacher may punish us for example, prohibit the use of a computer.
12. At the middle school tests, we can have zero points from the English language and do not get to the dream class.
13. When you grow up we do not have such useful skills as knowledge of English.
14. When the situation is likely to repeat the teacher can take us to the director, where there will be nice.
2 5 2
2010-02-25T20:58:59+01:00
Można powiedzieć, że język angielski jest językiem międzynarodowym. Znajomość jego może prowadzić do wielu sukcesów biznesowych, jak i szkolnych. Mamy ogromną przyjemność, że możemy uczęszczać na lekcje tego języka za darmo, bez żadnych kursów. Po prostu w szkole, razem z innymi przedmiotami. A nie jak kiedyś, że aby się uczyć języka trzeba było zostawać po szkole na zajęcia które kosztowały w granicach 100 zł za miesiąc. Korzystając z tego ' zaszczytu', powinniśmy nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, bo wiemy, ile on wkłada w to wysiłku. Nie przeszkadzając, uświadamiamy sobie, że to po prostu nie warto :D . Słuchamy, uczestniczymy w lekcji, uczymy się wymowy trudnych słów i poznajemy język..


It was can say, that English language is international language. Acquaintance his can lead to many business successes, as and school. We have huge pleasure, that we can attend on lessons this language for free, without no courses. Simply at school, together from different objects. And not how once, that to oneself to teach language it one should will become after school on occupation which they cost in borders 100 zloties in month. Using from this ' honour', we should does not disturb in leadership of lesson the teacher, because we know, loam he puts in then effort. Not disturbing we inform me, it that was not it been proper this simply :D . We listen, we participate in lesson, we learn the pronunciation of difficult words and we get to know language..Mam nadzieję, że pomogłam :D:D