Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T16:56:09+01:00
Tłumaczenie polskie:Oni byli identyczni jak ludzie. Niczym się nie różnili.
Statek obcych był ogromny, w kształcie cygara. Ciekawostką było to,
że był nie widoczny dla ludzi. W jakiś przedziwny sposób załamywał wokół
siebie światło. Gdy leciał nisko metr nad ziemią nikt go nie widział.
W moim śnie szedłem polaną i tu nagle w powietrzu otwierają się drzwi.
Bardzo dziwne uczucie zobaczyć jak pojawiają się drzwi i widzisz korytarz.
Wszedłem do środka. W korytarzu spotkałem pierwszego z kosmitów.
Była to kobieta szczupła o jasnych krótkich włosach. Dowiedziałem się,
że jest moją przewodniczką po statku obcych. Niesamowite przeżycie.
Zaprowadziła mnie do pomieszczenia przypominającego wnętrze samolotu
pasażerskiego. Na wygodnych fotelach siedzieli ludzie, zadowoleni i szczęśliwi,
uśmiechali się. To byli ludzie, którzy postanowili wraz z kosmitami dobrowolnie
opuścić Ziemię. W tym pomieszczeniu były okienka,takie jak w samolocie.
Za okienkami widziałem chmury i na dole miasto. Zrozumiałem wtedy,
że statek obcych jest w powietrzu, unosi się na wysokości może 1000 m.
Moja przewodniczka oprowadzała mnie po różnych pomieszczeniach statku.
W jednym z pomieszczeń były większe okna. Widziałem z góry lasy, rzeki miasta.
W pewnym momencie statek obcych opuścił atmosferę ziemską, wszedł na orbitę
około ziemską. Mogłem zobaczyć to co widzieli kosmonauci Sojuza, Apolla
czy innych statków kosmicznych. Od obcych dowiedziałem się, że nie stosują
napędu rakietowego. Dla nich napęd rakietowy, to prymitywny relikt przeszłości.
Kosmici opanowali grawitację, potrafili ją sterować. Dzięki sztucznej grawitacji
ich statek unosił się, nabierał prędkości. Mógł powoli unosić się z powierzchni Ziemi.
Nie potrzebował pierwszej czy drugiej prędkości kosmicznej aby znaleźć się na orbicie.
Statek obcych wytwarzał własne pole grawitacji. W czasie mojego pobytu na statku
mogłem zobaczyć takie kraje jak Syria i Niemcy. W pewnej chwili moja przewodniczka
zapytała się mnie, czy chcę z nimi zostać? Moja odpowiedź była negatywna.
Chciałem zostać na Ziemi Obudziłem się"Tłumaczenie angielskie:
Dreamt, that aliens had invited me to their ship. They were as identical as people. They differed in nothing. The ship of strangers was huge, in the shape of the cigar. The fact that he was not visible for people was a curiosity. In some bizarre way he refracted the light around himself. When low a metre flew above the earth nobody could see him. In my sleep I went through the forest clearing and here suddenly in air a door is opening. Very much to see strange emotion how the door appears and you can see the corridor. I came in. In the corridor I met first from aliens. She was it is a slim woman about fair short hair. I learnt that he was my guide after the ship of strangers. Remarkable experience. She led me for holding a passenger plane resembling the interior. , Satisfied and happy people sat on comfortable armchairs, they smiled. These are former people which decided with aliens voluntarily to go to meet their maker.

There were windows in this room, so like in the aeroplane. Behind windows I could see clouds and at the bottom city. I understood then, that the ship of strangers is in air, at the height perhaps 1000 m is rising. My guide showed me around different rooms of the ship. There were bigger windows in one of rooms. I could see forests from above, rivers of the city. At some point the ship of strangers left the earth's atmosphere, he went into orbit about earthly. I could see what astronauts of Soyuz, the Apollo or other spaceships could see. From strangers I learnt that they didn't apply the rocket propulsion.

For them rocket propulsion, it is a primitive relic of the past. Aliens brought the gravity under control, they were able her to steer. Thanks to the artificial gravity their ship floated, he picked up speed. He could slowly rise from the surface of the Earth. He didn't need the first or second cosmic speed in order to be in the orbit. The ship of strangers created the own opportunity of the gravity. During my stay shipboard I could see such countries as Syria and Germany. At one point my guide asked for me, whether I want to stay with them? My the answer was in the negative. I wanted to stay on the Earth I woke up "

Licze na naj *