Odpowiedzi

2010-02-25T20:05:29+01:00
Dane:
P = 18 kW = 18 000 W
V = 108 km/h = 108 000 m / 3600 s = 30 [m/s]
Rozw.:
P = F × V
F = P/V = 18 000 W / 30 [m/s] = 600 N