Odpowiedzi

2009-10-18T11:15:11+02:00
Ubezpieczenie zdrowotne - to ubezpieczenie wprowadzone ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 27 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.) Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z ważnych, a zarazem podstawowych ubezpieczeń w naszym kraju. Temu ubezpieczeniu obowiązkowo podlegają osoby wyszczególnione w art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135). ozpatrując aspekt finansowy ubezpieczenie zdrowotne wynosi 8,75% podstawy wymiaru (podstawa wymiaru składki jest ustalona w oparciu o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). Całość składki na to ubezpieczenie płaci pracownik. ?Składka jest finansowana z podatku i do wysokości podatku w wysokości 7,75%, natomiast pozostała część, tj. 1,00% jest potrącana z dochodu pracownika i przekazywana jest do ZUS. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, mimo iż składka wynosi 8,75% od podatku można odliczyć tylko 7,75%?.

Przedstawiając taką zależność, że płacimy 8,75%, a możemy odzyskać tylko 7,75% zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119), każdy z nas przez to ubezpieczenie dopłaca 1 % swoich dochodów. Co do wielkości tej dopłaty z perspektywy pojedynczej osoby może nie jest to wiele, ale w skali makro to już coś. ?Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowot­ne tych osób, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaź­ną oraz nie stosuje się ograniczenia do kwoty odpowiadającej trzydziesto­krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok kalendarzowy. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finan­sowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek, potrą­conych przez płatników ze środków ubezpieczonego?. Warto dodać, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest płacona co miesiąc oraz jest niepodzielna.


;)