Przetlumaczyc nie translator bo zglaszam

daje naj

Nasz świat za 100 lat będzie wyglądał bardzo dziwnie. Ludzie bez przyjaciół będą mogli zakupić roboty, które w podobny sposób jak człowiek będą zachowywać się i służyć za dobre towarzystwo. Nauczą się gotować, sprzątać, prać i wiele innych prac domowych. Także stworzą sztuczne zwierzęta. Słuchać się będą w szczególny sposób, a uczyć w szybkim czasie. Cała Ziemia będzie otoczona specjalną powłoką, która będzie chronić ludzi od różnych gazów i meteorytów, które będą spadać na planetę dość często. Pod powierzchnią ziemi znajdować się będą różne laboratoria oraz korytarze poświęcone przejazdom błyskawicznych pociągów. Skonstruują przeróżne rodzaje samochodów, które będą potrafić unosić się i latać po niebie. Wyznaczą dla tych pojazdów specjalne drogi powietrzne. W domach każdy sprzęt będzie obsługiwany elektronicznie. Krzesła, łóżka a nawet sztućce będziemy kierować klawiszami przyłączonymi do nich. W szkole znajdować się będą ławki, w których zainstalują mini komputery, dzięki którym uczniowie z łatwością znajdą im potrzebne materiały do lekcji. Zamiast jedzenia stworzą kapsułki, które będą wystarczać na cały dzień. Każdy człowiek będzie nosił zegarek, który umożliwi kontakt z innymi osobami. Będzie można podróżować na inne planety i zwiedzać wszechświat. Zamiast telewizorów będą wirtualne odtwarzacze. Świat będzie bez zanieczyszczeń, ponieważ człowiek będzie żył bez wytwarzania odpadów.

2

Odpowiedzi

2010-02-25T19:32:26+01:00
Our world after 100 years will look very strange. People without friends will be able to buy robots, that will act in the similliar way like people and accompany. They will learn how to cook, clean, wash and other houseworks. They will also make factitious animals. The will learn to listen in a particular way, ane study in a quick time. The entire world will be surrounded by special covering, which will protect people from the various gases and meteors, that will usually fall to the planet. Under the ground, there will be laboratory and corridorssacrifice for the fast transfors. They will make various brand of cars, that will be flying. They will also make special road for this cars. At homes everything will be used as electronic machines. Chairs, forks and spoons will be controlled by a remote control. Instead of foods they will create capsule that will be long for a whole day. Every person will have a watch, which will be used as a mobile phone. It will be able to travell everywhere. Instead of TV, there will be virtual player. World will be without pollution, because people will be living without making wastes.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T19:33:18+01:00
Nasz świat za 100 lat będzie wyglądał
bardzo dziwnie.
Our world will look really weird in next 100 years.
Ludzie bez przyjaciół będą mogli zakupić roboty, które w podobny sposób jak człowiek będą zachowywać się i służyć za dobre towarzystwo.
People without friends could buy robots, who would, similar to people, act and be a good friend.
Nauczą się gotować, sprzątać, prać i wiele innych prac domowych.
They will know how to cook, clean, do laundry and more different house works.
Także stworzą sztuczne zwierzęta.
They will make fake animals too.
Słuchać się będą w szczególny sposób, a uczyć w szybkim czasie.
They will listen in a very special kind of listening, learning in a fast time.
Cała Ziemia będzie otoczona specjalną powłoką, która będzie chronić ludzi od różnych gazów i meteorytów, które będą spadać na planetę dość często.
All Earth will be surrounded by special coat , what will care about people.
Pod powierzchnią ziemi znajdować się będą różne laboratoria oraz korytarze poświęcone przejazdom błyskawicznych pociągów.
Under the surface of the Earth will be different laboratories and halls for special trains.
Skonstruują przeróżne rodzaje samochodów, które będą potrafić unosić się i latać po niebie.
They will make special, flying cars.
Wyznaczą dla tych pojazdów specjalne drogi powietrzne.
They will have special air-roads for those vehicles.
W domach każdy sprzęt będzie obsługiwany elektronicznie.
At houses they will have special equipment and it will be used by electricity.
Krzesła, łóżka a nawet sztućce będziemy kierować klawiszami przyłączonymi do nich.
Chairs, beds, even cutlery will be used by bottoms added to them.
W szkole znajdować się będą ławki, w których zainstalują mini komputery, dzięki którym uczniowie z łatwością znajdą im potrzebne materiały do lekcji.
In school will be desks, where will be installed special mini computers. Because of them students will easly find needed stationery for lessons.
Zamiast jedzenia stworzą kapsułki, które będą wystarczać na cały dzień.
Instead of food there will be pills.
Każdy człowiek będzie nosił zegarek, który umożliwi kontakt z innymi osobami.
Every human will wear a watch, which could make him contact with different people.
Będzie można podróżować na inne planety i zwiedzać wszechświat.
It will be easy to travel to different planets and visit universe.
Zamiast telewizorów
będą wirtualne odtwarzacze.
Instead of Tvs there will be virtual players.
Świat będzie bez zanieczyszczeń, ponieważ człowiek będzie żył bez wytwarzania odpadów.
World will be without pollution, because human will live without producing them.

Jak źle to nie na mnie :)