Odpowiedzi

2010-02-25T19:33:35+01:00
M₁v₁=(m₁+m₂)v -zasada zachowania pędu
v₁=(m₁+m₂)v :m₁
v₁=450g×20m/s:50g
v₁=180m/s