Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:43:31+01:00
1.

A. Zawiadomienie o utworzeniu każdego z komitetów i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych musi spełniać następujące warunki:

Zawiadomienie właściwego organu wyborczego (Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarza wyborczego) o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych musi być dokonane najpóźniej do 50 dnia przed dniem wyborów (to jest do 7 września 2002 r.).

W zawiadomieniu podaje się:

- nazwę komitetu wyborczego, skrót jego nazwy, a także adres siedziby komitetu,

- imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

- imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

Pożądane jest podanie numerów telefonów do komitetu wyborczego i pełnomocników.

Do zawiadomienia dołącza się oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa. Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

Projekty oświadczeń pełnomocników o przyjęciu obowiązków stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminie do 20 tys. mieszkańców jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym. Projekt jego oświadczenia o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Uwaga!

Zgodnie z art. 82a ust. 2 pkt 2 Ordynacji pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

2) poseł, senator, radny,

3) sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, zawodowy kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

Pełnomocnik finansowy nie może być również pełnomocnikiem wyborczym (art. 82a ust. 2 pkt 1 Ordynacji) z wyjątkiem komitetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminie do 20 tys. mieszkańców, w którym to komitecie pełnomocnik wyborczy jest równocześnie pełnomocnikiem finansowym (art. 64f ust. 10 Ordynacji).

Oznaczenie list kandydatów na radnych nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego nie może zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich (art. 102 ust. 2 w związku z art. 99 ust. 3 Ordynacji). Warunek ten należy uwzględnić podając w zawiadomieniu nazwę i skrót nazwy komitetu wyborczego.

B. Warunki jakie musi spełniać zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Poza spełnieniem warunków omówionych w części A, zawiadomienie powinno zawierać numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

- uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać pełnomocnik komitetu wyborczego),

- wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działające w imieniu organu partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 64c ust. 3,5 i 6 Ordynacji).

2.
Sędziowie, prokuratorzy, lekarze,