Odpowiedzi

2010-02-25T21:58:37+01:00
M1=2kg
t1=15
m2=1kg
t2=100
t3=22
cm=400J/kg*k
cn-?
m1*cn*(t3-t1)=m2*cm*(t2-t3)
cn=m2*cm*(t2-t3)/m1*(t3-t1)
cn=1kg*400J/kg*k*78k/2kg*7K
cn=31200/14
cn=2228,57J/kg*K
2 5 2