Odpowiedzi

2010-02-26T14:13:16+01:00
Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu praktycznych aspektów funkcjonowania związków zawodowych w przedsiębiorstwie oraz zasad współdziałania pracodawcy z organizacjami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a w szczególności:

- roli i kompetencji zakładowej organizacji związkowej w świetle uregulowań prawnych
- praw pracowniczych do informacji o sytuacji przedsiębiorstwa i obowiązków pracodawcy w tym zakresie
- sposobów zawierania i wypowiadania układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień
- obowiązku i procedur w zakresie powoływania nowego przedstawicielstwa pracowników - RADY PRACOWNIKÓW
- metod efektywnego rozwiązywania konfliktów między stronami poprzez dobór odpowiednich strategii negocjacyjnych oraz zasady budowania prawidłowych relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi

Korzyści dla pracodawców:

- zapoznanie się z obowiązkami w zakresie tworzenia przedstawicielstwa pracowniczego w zakładzie pracy oraz udzielania informacji i danych dotyczących:
- stanu i struktury zatrudnienia oraz przewidywanych reorganizacji
- działań, które mogą powodować istotne zmiany w spółce
- nabycie umiejętności rozwiązywania sporów zbiorowych dla efektywniejszego dialogu pomiędzy stronami

Korzyści dla przedstawicieli związków zawodowych:

- poszerzenie wiedzy o przysługujących im prawach pracowniczych oraz możliwościach otrzymywania informacji o sytuacji przedsiębiorstwa
- zrozumienie zasad działania, przywilejów i kompetencji członków organizacji
- nabycie umiejętności osiągania porozumienia z pracodawcą w kluczowych sprawach

Podczas szkolenia przeprowadzona zostanie GRA SYMULACYJNA, której celem będzie wynegocjowanie korzystnego układu, co pozwoli na poznanie efektywnych technik negocjacyjnych i sposobów skutecznego rozwiązywania konfliktów w pracy.
6 2 6