Elektrostatyka. Jest 8 zadań, ale dużo punktów. Proszę o zrobienie wszystkich. Są to pytania z zeszytu ćwiczeń "Fizyka z plusem 3". Wszelkie durne spamy i próby nabicia punktów usuwam z ostrzeżeniem! Daję naj :) więc do zdobycia 150 pkt + 250 pkt dla najlepszej.

1.
Przedmiotem, który łatwo można naelektryzować, jest rura wykonana z PCW. Na dwóch nitkach zawieszamy obok siebie dwie małe kulki ze zgniecionej folii aluminiowej. Kulki powinny stykać się ze sobą (możemy je wówczas traktować jako jedno ciało).
a) Pocieramy wełną rurę z PCW, w wyniku czego rura naelektryzuje się ujemnie, a wełna ...........
b) Gdy do pokazanych na rysunku obojętnych elektrycznie kulek (wiszą dwie obok siebie) zbliżymy naelektryzowaną rurę, kulki naelektryzują się przez ............ (wydaje mi się, że indukcję, ale muszę być pewna :D).
c) Co można powiedzieć o znakach i wartościach bezwzględnych ładunków obu kulek?
................................................
................................................
d) Gdy nie zmieniając położenia rury PCW, rozsuniemy kulki nadal będą one naelektryzowane .................. (jednoimiennie/różnoimiennie). Kulka A (bliżej rury) będzie przez rurę ...................., a kulka B (dalsza) ..................

2.
Gwałtowny przepływa ładunku przez izolator nazywamy .........
Substancja, w której ładunki mają dużą swobodę ruchu, to .......
Różnicę potencjałów dwóch punktów pola elektrycznego nazywamy ..................
Urządzenie służące do gromadzenia ładunku to ..............
Obojętna elektrycznie cząstka wchodząca w skład jądra atomu to ...........
Pole elektryczne między dwiema równoległymi naładowanymi płytkami nazywamy ................

3.
Jednostką pojemności jest .........

4.
Tu są rysunki:
Przed zetknięciem: duża: 2mC, mała: ...
Po zetknięciu: duża: -3mC, mała:-2mC

Na rysunkach dwie metalowe kule: dużą i małą. Obie kule naelektryzowano, jednak wiadomo tylko, jaki ładunek otrzymała duża kula. Następnie obie kule ze sobą zetknięto.
a) Łączny ładunek obu kul po ich zetknięciu był równy ......
b) Korzystając z zasady .............., możemy stwierdzić, że ładunek małej kuli przed zetknięciem kul wynosił ..........
c) Po zetknięciu kul liczba elektronów liczba elektronów znajdujących się na dużej kuli ...........
d) W chwili zetknięcia kul elektrony przepłynęły z kuli ...... na ......

5.
Połączenie przewodnika z ziemią nazywamy .......
Substancja, w której ładunki nie mają swobody ruchu, to .........
Wartość bezwzględną ładunku elektronu lub protonu nazywamy ładunkiem .................
Urządzenie, którym możemy sprawdzić, czy ciało jest naelektryzowane, to .......................
Obdarzona ładunkiem elektrycznym cząstka wchodząca w skład jądra atomu to .............
Pole elektryczne wytworzone przez naładowaną metalową kulę nazywamy ..............

6.
Metalową kulkę naelektryzowano dodatnio. Oznacza to, że ......

7.
Jednostką napięcia jest ......

8.
Kondensatory X, Y, Z mają parametry równe odpowiednio: 10nF/100V, 200pF/500V, 0,1mF/5V.
a) Największą pojemność ma kondensator .............., a najmniejszą .................
b) Największy ładunek można zgromadzić na kondensatorze ............, a najmniejszy na ................

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T15:41:51+01:00
Zadanie 1
a) wełna dodatnio (suma ładunków dodatnich i ujemnych nie zmienia się, wobec czego muszą być naładowane różnoimiennie).
b) kulki naelektryzują się przez indukcję.
c) jeżeli nie dotkniemy kulek, to suma ładunków na nich będzie równa 0 (ale ładunki dodatnie zgromadzą się na kulce bliższej rurki, a ujemne na dalszej - zjawisko indukcji)
jeżeli dotkniemy kulek rurką to część elektronów przejdzie z rurki na kulki elektryzując je ujemnie
d) Gdy nie zmieniając położenia rury PCW, rozsuniemy kulki nadal będą one naelektryzowane różnoimiennie. Kulka A (bliżej rury) będzie przez rurę dodatnio, a kulka B (dalsza) ujemnie.

zadanie 2
wyładowaniem
przewodnik
napięciem
kondensator (np. butelka lejdejska w maszynie elektrostatycznej)
neutron
jednorodnym

zadanie 3
Jednostką pojemności jest farad - F (1 F = 1 C/1 V)

zadanie 4
a) - 3 mC + (- 2 mC) = - 5 mC
b) zasady zachowania ładunku
Qm + 2 mC = - 3 mC + (- 2 mC) = - 5 mC
Qm = - 5 mC + (- 2 mC) = - 7 mC
c) zwiększy się (ponieważ przejdzie ze stanu ładunku dodatniego - niedoboru elektronów w ładunek ujemny - ich nadmiar)
d) z kuli małej na dużą

zadanie 5
uziemieniem
izolator (dielektryk)
elementarnym
elektroskop
proton (jądro składa się z dodatnich protonów i elektrycznie obojętnych neutronów)
elektrostatycznym, centralnym

zadanie 6
Oznacza to, że występuje na niej niedobór elektronów (podczas elektryzowania przeszły na przedmiot którym go elektryzowaliśmy).

zadanie 7
Jednostką napięcia jest wolt - V (1 V = 1 J/1 C)

zadanie 8
Kondensatory X, Y, Z mają parametry równe odpowiednio: 10nF/100V, 200pF/500V, 0,1mF/5V.

piko 10⁻¹²
nano 10⁻⁹
mili 10⁻³

Cx = 10 nF
Cy = 200 pF = 200 * 10⁻³ nF = 0,2 nF
Cz = 0,1 mF = 0,1 * 10⁶ nF = 100000 nF

C = Q/V => Q = C * V
Qx = 10 *10⁻⁹ F * 100 V = 10⁻⁶ C
Qy = 0,2 *10⁻⁹F * 500 V = 10⁻⁷ C
Qz = 10⁵ * 10⁻⁶ F * 5V = 0,5 C

a) Największą pojemność ma kondensator Z, a najmniejszą Y
b) Największy ładunek można zgromadzić na kondensatorze Z, a najmniejszy na Y

jak masz pytania to pisz na pw
51 4 51
  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T16:05:11+01:00
1.
a)dodatnio
b) indukcję
c) obie kulki zostaną naelektryzowane dodatnio i o takiej samej wartości jak naelektryzowana rura PCV
d)Gdy nie zmieniając położenia rury PCW, rozsuniemy kulki nadal będą one naelektryzowane różnoimiennie. Kulka A (bliżej rury) będzie przez rurę naelektryzowana dodatnio, kulka B ujemnie
2.
Gwałtowny przepływa ładunku przez izolator nazywamy wyładowaniem (chyba)
Substancja, w której ładunki mają dużą swobodę ruchu, to przewodnik
Różnicę potencjałów dwóch punktów pola elektrycznego nazywamy biegunowością
Urządzenie służące do gromadzenia ładunku to elektroskop
Obojętna elektrycznie cząstka wchodząca w skład jądra atomu to neutron
Pole elektryczne między dwiema równoległymi naładowanymi płytkami nazywamy jednorodnym
3.
Jednostką pojemności jest [F]
4.
a) -5
b) możemy stwierdzić, że ładunek małej kuli przed zetknięciem kul wynosił -7
c) Po zetknięciu kul liczba elektronów liczba elektronów znajdujących się na dużej kuli zmalała
d)W chwili zetknięcia kul elektrony przepłynęły z kuli małej na dużą
5.
Połączenie przewodnika z ziemią nazywamy uziemieniem
Substancja, w której ładunki nie mają swobody ruchu, to izolator
Obdarzona ładunkiem elektrycznym cząstka wchodząca w skład jądra atomu to elektron
Pole elektryczne wytworzone przez naładowaną metalową kulę nazywamy elektrostatycznym
6.
Metalową kulkę naelektryzowano dodatnio. Oznacza to, że elektrony odpłynęły z kulki
7.
Jednostką napięcia jest Volt [V]
8.
Największą pojemność ma kondensator 3, a najmniejszą 1
Największy ładunek można zgromadzić na kondensatorze 3, a najmniejszy na 1
20 4 20
2010-02-26T16:46:52+01:00
1. a) Pocieramy wełną rurę z PCW, w wyniku czego rura naelektryzuje się ujemnie, a wełna dodatnio
b) dobrze ci się wydaje indukcję
c) obie kulki zostaną naelektryzowane dodatnio i będą miał taką samą wartość jak rurka PCW
d) Gdy rozsuniemy kulki nie zmieniając położenia rurki PCW nadal będą naelektryzowane różnoimiennie. Kulka A będzie naelektryzowana dodatnio, a kulka B ujemnie
2. Wyładowanie
Przewodnik
Biegunowość
Elektroskop
Neutron
Jednorodnym
3. Jednostką pojemności jest [F]
4.a) -5
b) -7
c) liczba elektronów znajdujących się na dużej kuli zmalała
d)W chwili zetknięcia kul elektrony przepłynęły z kuli małej na dużą
5. Uziemieniem
Izolator
Elektron
Elektrostatycznym
6. Elektrony odpłynęły z kulki
7. Volt [V]
8. Największą pojemność ma kondensator 3, a najmniejszą 1
Największy ładunek można zgromadzić na kondensatorze 3, a najmniejszy na 1


Mam nadzieje że pomogłem Pozdro
19 3 19