Odpowiedzi

2010-02-26T16:24:13+01:00
Wielu Polaków, chce oceniać decyzję Kazimierza Wielkiego o tym, że w razie jego bezpotomnej śmierci władzę w Polsce przejmie Ludwik Andegaweński (decyzję podjęto podczas zjazdu w Wyszehradzie)
Nie spodziewał się nawet takiego scenariusza, lecz jego nagła śmierć w 1370r. podczas polowania zrealizowała treść umowy Andegawenów z ostatnim Piastem. Polacy chcieli jeszcze na tronie osadzić Kaźka Słupskiego, ale wysłannik Ludwika-Władysław Opolczyk, nie zgodził się na to i „zaklepał” tron dla ówczesnego króla Węgier. W tym oto czasie Polska wraz z Węgrami została połączono unią personalną. Niestety Ludwik nie bardzo interesował się sytuacją w Polsce i jego odwiedziny naszego kraju można zliczyć na palcach jednej ręki. W rzeczywistości w Polsce władzę sprawowała matka Ludwika-Elżbieta Łokietkówna. Król należał do osób bardzo chorowitych, przewidywał swoją szybszą śmierć i przez to, że nie miał męskiego potomka, a chciał, aby jego dynastia władała w Polsce nadał rycerstwu przywilej koszycki w 1374r.. Tym samym rycerstwo została zwolnione z podatku rolnego (oprócz 2 groszy od łana), kilka lat później przywilej ten rozciągnięto na duchowieństwo. BYŁ TO PIERWSZY PRZYWILEJ NADANY SPOŁECZEŃSTWU POLSKIEMU PRZEZ KRÓLA. Oczywiście nie ma nic za darmo, ty samym król chciał się upodobać rycerstwu, aby ci zgodzili się na osadzeniu na naszym tronie jednej z jego córek. Polacy się zgodzili, wybrali najmłodszą – Jadwigę, starszej nie chcieli z racji jej związku z Habsburgami. Jadwiga także była zaręczona z Habsburgiem-Wilhelm. Polacy jak najszybciej chcieli ten związek przerwać i udało im się to. W 1382r. król zmarł, na tron wstąpiła jego nieletnia córka-Jadwiga. Aby dynastia przetrwała trzeba było znaleźć dla niej małzonka- na tego wybrano księcia z pogańskiej Litwy-Jogaiłe. W 1385r. na mocy unii krewskiej Jadwiga wyszła za mąż za o wiele straszego Litwina, który na chrzcie przyjął imię Władysław Jagiełło. Na mocy unii krewskiej Jagiełło zobowiązał Się do szerzenia na Litwie chrześcijaństwa. Dopóki Jadwiga żyła zapobiegała ona wojnom Polsko krzyżackim, niestety podczas porodu w 1399r. zmarła. Na tron wstąpił jej mąż, dynastia Andegaweńska w Polsce wymarła.
W Polsce za ich panowania po raz pierwszy nadano przywilej rycerstwu-późniejszej szlachcie. Następne pokolenia królów brały przykład z nadawcy tego aktu, co wcale nie było pozytywnym zjawiskiem- szlachta zaczęła się uniezależniać od króla. Jednak władze dynastii węgierskiej w Polsce trzeba ocenić pozytywnie, Polacy dalej się rozwijali, a działania Jadwigi przez długi czas zapobiegały wojnom z zakonem krzyżackim, niestety zmarła podczas porodu swojej córeczki.. Polacy zrobili także dobre wrażenie na Stolicy Apostolskie, dzięki unii krewskiej Polacy nie mieczem, lecz rozumem chrystianizowali pogańskie tereny Litwy. Za jej panowania doszło do unii polsko litewskiej i można powiedzieć, że dzięki niej na tronie polskim do 1572r. panowali Jagiellonowie
1 5 1