Zadania z geografii:
Zadanie 1
a). Oblicz, o ile procent wzrosły połowy ryb między 1950 a 2000 rokiem. (tabela w załączniku pod nazwa tabela1).
...
b). Wymień kraje, które poławiają największe na świecie ilości ryb.
...
c). Uzasadnij konieczność ochrony biologicznych zasobów mórz i oceanów.
...
Zadanie 2
Wykorzystując informacje z różnych źródeł, przedstaw zalety transportu morskiego (posłuż się przykładami).
...
Wypisz najważniejsze towary, które transportuje się drogą morską.
...
Wyjaśnij termin "tania bandera". Wymień krej, których floty zaliczane są do "tanich bander".
...
Zadanie 3
a). Jakie bogactwa mineralne są obecnie eksploatowane spod dna obszarów szelfowych?
...
b). Wymień zasoby oceanów, które mogą zostać wykorzystane już w najbliższej przyszłości.
...
Zadanie 4
Przeczytaj poniższe stwierdzenia odnoszące się do położenia i ukształtowania powierzchni Ameryki. Jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, zakreśl literę "P", jeżeli jest fałszywe, zakreśl literę "F".
- Wszystkie punkty w Ameryce Północnej i Południowej mają długość geograficzną zachodnią. "P" czy "F".
- Trójkątne bryły oby kontynentów połączone wąskim pomostem lądowym są silnie są silnie rozciągniętym lądem Ziemi. Ich krańcowe punkty leżą w odległości około 15600 km. "P" czy "F".
- Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Ameryki jest południowy układ głównych krain geograficznych "P" czy "F".
- Wyżyny i góry są dominującą formą ukształtowania powierzchni obu Ameryk. Stanowią ponad 50 procent powierzchni każdego z lądów. "P" czy "F".
Zadanie 5
Wyjaśnij termin "imigranci".
...
Zadanie 6
Wymień grupy ludności, które powstały w wyniku mieszania się ras na kontynencie amerykańskim.
...
Zadanie 7
Ludność w Ameryce jest rozmieszczona nierównomiernie.
a). Przedstaw główne przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Ameryce.
...
b). Jednym z największych skupisk ludności w Ameryce jest obszar Megalopolis na środkowowschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Wyjaśni termin "Megalopolis" i podaj podstawowe informacje o tym obszarze: położenie, powierzchnię, główne miasta, średnią gęstość zaludnienia na 1 km².
...
Zadanie 8
Jednym z ważniejszych procesów społecznych w Ameryce jest szybki wzrost liczby ludności miejskiej.
a). Wyjaśnij termin "urbanizacja".
...
b). Podaj kilka przykładów pozytywnych i negatywnych zjawisk związanych z niekontrolowanym rozrostem miast.
...
Zadanie 9
Ameryka Północna i Ameryka Południowa to kontynenty, na których grupy ludności napływowej wytworzyły własną kulturę. Wśród nich byli nasi rodacy. Wielu z nich przyczyniło się do rozwoju tych krajów. Przedstaw krótki życiorys jednego z Polaków, którzy działali w krajach Ameryki.
...
Zadanie 10
Uzupełnij tabelę 2. (w załączniku nazwa tabela2) Wpisz powierzchnię i liczbę ludności oraz miejsce, które Stany Zjednoczone Ameryki zajmują pod tym względem na świecie i z Ameryce.
Zadanie 11
Przedstaw krótką historię tworzenia się największego imigracyjnego społeczeństwa na świecie. Wskaż, skąd wywodzą się główne grupy ludności Stanów Zjednoczonych Ameryki. Opisz
obecną strukturę etniczną ludności tego państwa.
...
Zadanie 12
Wyjaśnij jakie czynniki umożliwiają uzyskiwanie w Stanach Zjednoczonych wielkich nadwyżek żywności w rolnictwie, mimo że w tym sektorze gospodarki zatrudnienie wynosi tylko 2,4% ogółu pracujących.
...
I to chyba tyle. proszę o rozwiązanie wszystkich zadań :).

xD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T16:48:51+02:00
1.
a)
1950 rok-19.0 mln ton 100% × 19 mln ton ÷ 95 mln ton = 20%
2000 rok-95.0 mln ton

b) Połowy ryb na jednego mieszkańca:
Islandia 7 tys kg
Norwegia 600 kg
Peru 400 kg
Dania 300 kg

c)Należy chronić zasoby mórz i oceanów,ponieważ są one częścią ekosystemu i stanowią 70 % powierzchni Ziemi z czego 3 % jest zdatne dla człowieka,oraz żyją w nich gatunki ryb narażonych na wyginięcie.

2.a)Duża ładowność,produkcja wanilii na Madagaskarze jest transportowana drogą morską do Polski,międzynarodowa wymiana handlowa,niskie koszty transportu.
b)surowce mineralne,zboże,ropa naftowa,siarka,benzyna,chemikalia,urządzenia wielokrotnego użytku np.kontenery
c)Kraje taniej bandery mają niskie opłaty rejestracyjne,niewielkie wymagania odnosnie stanu technicznego rejestrowanych statków oraz nie wymagają wysokich standardów pracy: kraje : Panama,Liberia,Bahamy,Malta,Cypr

3.a) ropa naftowa i jej pochodne
b) gazy

4) a)prawda
b)Fałsz
c)Prawda
d)prawda

5.Osoby przyjeżdżające do kraju na pobyt stały lub długotrwały.
6.Metysi,mulaci,zambosi
7.a)warunki środowiska przyrodniczego,poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów oraz historia zasiedlania tej części świata.
b)Megalopolis są to tereny silnie zurbanizowane na których blisko siebie lezy kilka duzych aglomeracji,najwieksze megalopolis w stanach powstało na wschodnim wybrzezu.Naleza do niego aglomeracje Bostonu,Nowego Jorku,Filadelfii,Baltimore i Waszyngtonu.Na Amerykańskim Megalopolis leżące nad Atlantykiem zajmuje obszar o długości kilkuset km zamieszkuje je ok 50 mln ludzi.

8.a)urbanizacja to proces rozwoju istniejących miast i powstawania nowych. Zespół przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast i obszarów miejskich, oraz wzrostu liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności państwa bądź regionu.
b)W Ameryce znajduje się sześć ponaddziesięciomilionowych aglomeracji. Magnesem, który przyciąga ludzi do wielkich miast jest przede wszystkim chęć poprawy żrcia. W porównaniu z małą miejscowością, łatwiej można tam znaleźć pracę. Często jest ona także lepiej płatna. Przeprowadzka do miasta nie zawsze jeddnak wiąże się z korzystnymi zmianami. O ile bowiem ludzie przbywający do miast szybko znajdują zatrudnienia, o tyle z inną sytuacją mamy do czynienia w państwach Ameryki Łacińskiej. Tamtejsze miasta nie są w stanie zaoferować pracy większości nowych mieszkńcóww. Dlatego przybysze z terenów wiejskich osiedlają się głownie w dzielnicach nędzy.

9.Bolesław Wierzbiański (1915 - 2004) dziennikarz, wydawca, działacz polonijny; przed wojną działacz Związku Pol. Młodzieży Demokr. Od 1956 na stałe w USA; 1958 prowadził agencję prasową Foreign News Service (obsługiwała ponad 360 pism na całym świecie); 1971 współzałożyciel największej gazety ukazującej się w języku pol. poza krajem.

10.w załączniku

12. Zmechanizowane rolnictwo powoduje nadwyżkę produkowanej żywności gdyż jest wydajniejsze i na dużą skalę opłacalne bardziej niz zatrudnienie dużej ilości osób.


10 4 10