Odpowiedzi

2010-02-27T09:55:16+01:00
Zanieczyszczenia wód morskich
Dzięki ogromnej pojemności, około 1 370mlnkm3, morza i oceany przez długi czas traktowane były jako światowy śmietnik, mogący pomieścić wszystkie odpady. Wiele gromadzących się latami zanieczyszczeń przypomniało o sobie dopiero w połowie XXw.
Początkowo nauka traktowała jednakowo zanieczyszczenia wszystkich wód, stosując do badań morskich kryteria wypracowane w odniesieniu do wód śródlądowych. Jednak między tymi środowiskami istnieje zasadnicza różnica. Środowisko morskie jest mniej poznane i znacznie bardziej skomplikowane od słodkowodnego.
W związku z powyższym należało podać definicję zanieczyszczenia i mórz i dokonać klasyfikacji tych zanieczyszczeń z uwzględnieniem skali problemu, gdyż w przypadku zanieczyszczeń wód morskich stanowią one problem międzynarodowy, czy wręcz światowy. inf dod: Dlatego tez zanieczyszczeniem określa się wprowadzenie do środowiska morskiego substancji i energii szkodliwych dla żywych zasobów morza, stanowiących niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka, utrudniających prowadzenie działalności związanej z morzem, z rybołówstwem włącznie, a także pogarszających użytkową jakość wody morskiej oraz pomniejszających walory rekreacyjne morza.
Kategorie zanieczyszczeń
Kategorie zanieczyszczeń środowiska morskiego:
• ścieki komunalne wraz ze ściekami przemysłu spożywczego,
• pestycydy,
• ścieki przemysłowe oraz odpady nieorganiczne
• substancje radioaktywne
• węglowodory – głównie ropa naftowa i jej pochodne wraz ze środkami chemicznymi do ich usuwania,
• produkty petrochemiczne i chemii organicznej
• organiczne ścieki przemysłowe,
• odpady zrzucane przez wojsko,
• energia cieplna
• detergenty,
• zatopione przedmioty stałe,
• substancje bagrowane i osadowe.
Źródła zanieczyszczeń
Zanieczyszczenia mórz pochodzą z różnych źródeł i przedostają się bezpośrednio ze ścieków, ze spływem powierzchniowym i rzecznym, z powietrza oraz z działalności człowieka na morzu.
Wprowadzane do mórz zanieczyszczenia charakteryzują się różnym stopniem szkodliwości i zasięgiem występowania.
Zdolność kumulacji niektórych związków toksycznych w organizmach morskich oraz ruchy wód morskich mogą powodować rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na bardzo dużym obszarze
1 5 1