Odpowiedzi

2010-02-27T07:53:27+01:00


Po pierwsze: jako wrodzone, wybitne uzdolnienia osoby przejawiane w danej dziedzinie czy to intelektualnej czy ruchowej.

W tym znaczeniu osoba posiadająca dany talent rozpoznawana jest w swoim otoczeniu jako predysponowana do działań oryginalnych i wyjątkowych.

Po drugie:jako wrodzone lub częściowo wrodzone, a później rozwijane umiejętności danej osoby, które odgrywają dominującą rolę na tle pozostałych jej umiejętności.

W tym znaczeniu każdy z nas ma jakiś talent/y, które może świadomie lub nieświadomie wykorzystywać w codziennym życiu. Tak więc w danym otoczeniu społecznym może być wiele osób posiadających taki sam talent/y.

Zarówno w pierwszym jak i drugim znaczeniu należy zdać sobie sprawę, iż talenty nie rozwijane słabną, a nawet zanikają.

Dlatego tak ważne jest ich rozpoznawanie i świadome kształtowanie. Im szybciej odkryjemy swoje uzdolnienia oraz predyspozycje tym łatwiej i skuteczniej będziemy mogli je wykorzystywać ku pożytkowi własnemu oraz innych ludzi.

Talenty rozumiane jako umiejętności często się powtarzają i we właściwy sobie sposób powszechnie dzielą się między ludzi. Jednak nawet powielające się talenty w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem tworzą specyficzne kompetencje, które mogą być wykorzystywane w życiu osobistym i zawodowym.

Natomiast kompetencje danej osoby pomnożone o cechy jej osobowości, temperament tworzą unikatową mapę talentów.

Na czym polega sporządzanie INDYWIDUALNEJ MAPY TALENTÓW:

Mapa talentów jest opisanym zbiorem wrodzonych talentów (predyspozycji) osoby badanej oraz nabytych przez nią na drodze doświadczenia umiejętności.

Każda osoba, która zgłosi się do nas z prośbą o sporządzenie jej indywidualnej mapy talentów będzie miała możliwość przetestowania i poznania siebie w 3 wymiarach:

- Charakterystyki własnej osobowości i temperamentu

- Dominującego typu umysłu

- Wrodzonych talentów, predyspozycji oraz wyuczonych umiejętności

Na podstawie informacji z tych 3 obszarów funkcjonowania określamy profil zawodowy, który pomaga osobie dokonać trafnego wyboru określonego zawodu, szkoły czy uczelni.