Odpowiedzi

  • zyso
  • Początkujący
2010-04-05T13:35:32+02:00
Obszar Niziny Podlaskiej obejmuje dwa makroregiony fizycznogeograficzne: Nizinę Północnopodlaską, położoną na północ od Bugu, i Nizinę Południowopodlaską.
W części północnej i środkowej, powstałej pod wpływem zlodowacenia warciańskiego (młodszego ze zlodowaceń środkowopolskich) teren jest głównie falisty, natomiast wzdłuż pradoliny Wieprza i Krzny, w zasięgu zlodowacenia odrzańskiego – równinny.
Dorzecze Narwi obfituje w wody w postaci rzek, rzeczek i mokradeł (Narew, Biebrza, Supraśl, potężny kompleks Bagien Biebrzańskich).
Zaludnienie średnie. Region słabo rozwinięty rolniczo. Nieurodzajne gleby oraz krótki okres wegetacyjny powodują, że uprawia się przeważnie rośliny mało wymagające – głównie ziemniaki i żyto, a także len, konopie i rzepak. Zagospodarowanie turystyczne słabe. Na tym obszarze znajduje się wiele zabytków.
6 3 6
2010-04-05T13:37:58+02:00
Podlasie – historyczna kraina Polski leżąca na Nizinie Podlaskiej po obu brzegach środkowego Bugu. Dzisiejsze województwo podlaskie obejmuje prócz Podlasia także część Mazowsza (na zachodzie) oraz ziemie Suwalszczyzny (na północy).
Charakterystyka
Geografia
Fauna i flora

W Puszczy Białowieskiej hodowane są żubry.

W czasach przed chrztem Polski i kilka dekad później Podlasie (oprócz zachodniej części obecnego woj. podlaskiego, która historycznie należała do Ziemi Łomżyńskiej – największej ziemi na Mazowszu), leżało w Księstwie Kijowskim. Jednak granice przesuwały się dość często i wpływy tegoż Księstwa na ówczesną ludność Podlasia były znikome. Później przez kilka lat obszar ten pozostawał bez przynależności do państw ościennych. Na nic zdały się zakusy Książąt Mazowieckich, Księstwa Litewskiego i Jaćwieży. Następnie, wraz z ekspansją Wielkiego Księstwa Litewskiego, obszar ten został włączony do Litwy.

Przed nastaniem Unii Polsko-Litewskiej najazdy z obu stron powodowały przesuwanie się granic. W pewnym momencie obszar Podlasia został na krótko włączony do Mazowsza (Bielsk Podlaski, Drohiczyn), a granica wschodnia znajdowała się w okolicach miejscowości Czarna Białostocka (na północy) i na wschód od Bielska (na południu). Potem jednak Litwa odzyskała swoje ziemie i była w ich posiadaniu aż do wejścia w życie Unii Polsko-Litewskiej. Cięższe walki toczyły się tylko o ziemie w okolicach Tykocina, który przechodził spod panowania mazowieckiego pod panowanie litewskie. W czasach Unii Podlasie zostało włączone do Korony Polskiej.

Ja tak mam ...
4 5 4