Pomóżcie mi to przetłumaczyć na język angielski daje naj;*

Wstęp
Serdecznie zapraszam na oglądnięcie prezentacji pod tytułem ‘’ moja przyszłość’’

Moja przyszłość
Moja przyszłość to temat, nad którym już od dłuższego czasu się zastanawiam. Poszukując odpowiedzi na wiele pytań, doszłam już do pewnych wniosków i przemyśleń.

Kariera i praca zawodowa.
Jeśli chodzi o karierę i prace zawodową to
w przyszłości chciałabym być aktorką lub powieściopisarką. Są to dwa zawody, które mi się bardzo podobają.

kARIERA AKTORSKA
W przyszłości chciałabym być aktorką, ponieważ lubię przebywać na scenie. Jest to ciekawy zawód. Moimi ulubionymi aktorkami są: Julia Kamińska i Małgorzata Socha.


Praca powieściopisarki
Powieściopisarką chce zostać, gdyż lubię pisać powieści. W wieku 11 lat napisałam powieść o nieszczęśliwym chłopcu. Kiedyś chciałabym wydać kilka książek z moimi powieściami.
A oto jedna z wielu powieściopisarek Joanna Chmielewska .


Rodzina
Rodzina, to jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Ja planuję znaleźć sobie męża, który będzie się opiekował mną i naszą 2 dzieci.

Dom
Jak już będę miała męża to kupimy duży dom z ogrodem i placem zabaw dla dzieci. Dom będzie miał 3 piętra, 8 pokoi, 2 kuchnie i 2 łazienki. W ogrodzie będą kwitnąć piękne kwiaty. Na placu zabaw będą 2 huśtawki i konik.

Jak zmieni się świat w mojej wyobraźni
Myślę, że ludzie w przyszłości, wymyślą coś niesamowitego typu: roboty, które będą pracować za ludzi, latające samochody, których nie trzeba będzie prowadzić lub zamiast komputerów będą mini laptopy, które będą wielkości kartki z zeszytu. Na pewno w przyszłości będzie nam coraz łatwiej. I na pewno zmieni się też mowa, na przykład słowo ‘żal’ co mówi teraz młodzież nie będzie już takie modne. Odkryte pewnie będą nowe słowa, choroby a nawet może inne gatunki zwierząt.

Jak zmieni się świat oczami innych
Według niektórych ludzi, świat będzie wyglądał podobnie do świata przedstawionego przeze mnie, lecz nie będzie mini laptopów tylko będą wielkie monitory.

Co postanawiam
Postanawiam zostać aktorką i powieściopisarką, ponieważ oba zawody mnie interesują. Chce iść na studia i założyć rodzinę. Kupie dom i zamieszkam tam z moim męzęm i dziećmi. Świat będzie lepszy i łatwiejszy w obsłudze.

Koniec
Dziękuję bardzo za oglądnięcie
Wykonała
Aleksandra ********TYLKO NIE Z TRANSLATORA!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-27T11:22:26+01:00
You are cordially invited to watch a presentation called''my future''

My future
My future is a subject over which for a long time to wonder. Seeking answers to many questions, I reached certain conclusions now and thought.

Career and professional work.
As far as career and professional work is
in the future I would like to be an actress and novelist. There are two games that I very like.

Film career
In the future I would like to be an actress because I like to stay on the stage. This is an interesting profession. My favorite actresses are Julia Kaminska and Malgorzata Socha.

Jobs novelist
Novelist wants to be, because I like to write novels. In the age of 11, I wrote a novel about an unhappy boy. Once, I would like to spend a few books from my novels.
And here is one of the many novelists Joanna Chmielewska.

Family
Family is one of the most important things in our lives. I plan to find a husband who will look after me and our 2 children.

Home
As I already had a husband that we buy a big house with a garden and a playground for children. House will have 3 floors, 8 rooms, 2 kitchens and 2 bathrooms. The garden will bloom beautiful flowers. The playground will be 2 swings and pony.

How to change the world in my imagination
I think people in the future, come up with something incredible type robots that will work for the people, the flying cars that do not will have to or instead of mini-computers are laptops, which will be the size of pages of paper. For sure in future we will be more easier. I definitely will change it to, for example, the word 'sorry' is now saying that young people will no longer be such a fashionable. Asteroids are probably new words, disease and even perhaps other animal species.

How to change the world through the eyes of other
According to some people, the world will look like the world presented by me, but mini-laptops will not only be of great display.

What decree
I decided to become an actress and novelist, as both games interest me. He wants to go to university and start a family. Demand and dwell in the house there with my husband and children. World will be better and easier to use.
End
Thank you very much for your views.
Performed
Ola ********

Pozdrawiam ;DD
1 2 1