1.Pojęcia:
*praca *rynek pracy *potencjał ludzki *konkurencyjność *mobilność zawodowa *euroregiony *zawód *narzędzia pracy *zarobek *uzdolnienia *pracownik *pracodawca

2.Zwroty:
*popyt na pracę *podaż pracy

3. 5 cech pracownika mobilnego

4.Podział rynku pracy ze względu na zasięg geograficzny

5. 5 cech człowieka, które pomagają wybrać mu zawód

6. 5 cech zawodu, które trzeba poznać przed jego wyborem

proszę o szybkie odpowiedzi na pytanie. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T13:55:48+01:00
1
*Praca - to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu.
*Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.
*Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.
*Mobilność zawodowa - umiejętność dostosowania się pracownika do wymogów rynku pracy poprzez:
+ gotowość do zmiany pracy, zawodu,
+ doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych,
+ dostosowywanie się do ustawowych wymogów pracodawcy.
*Euroregion - forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów.
*Zawód - zbiór zadań wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.
*Pracownik – termin prawniczy. Oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Tym samym ustawodawca zdefiniował pojęcie pracownika poprzez wskazanie aktów kreujących stosunek pracy, a także zespół cech, które warunkują istnienie stosunku pracy.
*Pracodawca w ujęciu ekonomicznym to osoba świadcząca bezpośrednio pracę na rzecz innej osoby, fizycznej lub prawnej, pobierająca za to określone wynagrodzenie. Pracodawca reprezentuje stronę podaży na rynku pracy. Stronę popytu w tym rynku reprezentuje pracobiorca. W ujęciu formalno-prawnym, ekonomicznego pracodawcę, określa się mianem pracownika.
2
*Popyt na pracę - jest to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców (przedsiębiorstwa). Przedmiotem transakcji jest praca, za którą pracownik otrzymuje określoną płacę.
Popyt na pracę determinują takie czynniki jak: koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi.
*Podaż pracy - to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy.
3.
zdolność do zmiany miejsca pracy i zawodu. Termin "mobilność" jest wieloznaczny i zawiera różne treści. Niekiedy nadaje mu się znaczenie negatywne, kojarząc go z płynnością (fluktuacją) kadr, co jest oczywistym nieporozumieniem. Pracownik mobilny to nie tylko zdolny do zmiany pracy, ale także do zmiany miejsca w układzie społecznym, gotowy do działania, czynny, przedsiębiorczy, dyspozycyjny.
4
* rynek lokalny: miejski i wiejski
* rynek regionalny
* rynek krajowy (wewnętrzny)
* rynek zagraniczny
* rynek światowy (globalny)
5 -
6 -
1 3 1