Odpowiedzi

2010-02-27T12:51:46+01:00
Trzeba się modlić za innych, pomagać, rozmawiać, słuchać, co inni mają nam do powiedzenia itp.
1 5 1
2010-02-27T12:55:08+01:00
Trzeba
-pomagać
-wysłuchać
modlić się
1 5 1
2010-02-27T12:55:09+01:00

Zadośćuczynienie Bogu wypełniamy po odbyciu nałoŜonej przez kapłana pokuty. Nie jest ona spłaceniem długu za popełniony
grzech, gdyŜ z powodu swoich przewinień nie wypłacilibyśmy się Bogu do końca Ŝycia, lecz jest to środek, który ma słuŜyć ku
naszemu nawróceniu. MoŜemy równieŜ dodatkowo sami nałoŜyć na siebie jakąś pokutę, o której wiemy, Ŝe zbliŜy nas do Boga, a
oddali od grzechu. Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu, dlatego równieŜ jemu winniśmy zadośćuczynić w taki sposób, jaki to
tylko jest moŜliwy, np. oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę oczernionemu, wynagrodzić krzywdy czy przeprosić.
1 5 1