1.Wyjaśnij pojęcia :
Zasady
dysosacja elektroniczna
Wodorotlenki
Kwasy
2.Napisz wzory strukturalne i sumaryczne
Wodorotlenku wapnia
Kwasu siarkowego 6
Kwasu azotowego 5
wodorotlenku żelaża 3
3.Otrzymaj 2 sposobami wodorotlenek potasu
4.Otrzymaj kwas chlorowodorowy i fosworowy 5
5.Napisz równania reakcji dysosjaci elektronicznej wodorotlenku baru

Daje najlepszą ! ...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T13:33:36+01:00
Zasady są to wodorotlenki metali lekkich czyli takich,które należa do pierwszej i drugiej grupy układu okresowego.

Wodorotlenki-są to związki chemiczne zbudowane z metalu i grupy wodorotlenkowej.

Kwasy- są to związki chemiczne zbudowane z atomu wodoru i reszty kwasowej.

Dysocjacja elektrolityczna to proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika.

2.Wodorotlenek wapnia. Ca(OH)2
Kwas siarkowy 6. H2SO4
Kwas azotowy 5. HNO3
Wodorotlenek żelaza 3. Fe(OH)3

3.Wodorotlenek potasu.
K2O+ H2O --> 2 KOH
2 K + 2 H2O -->2 KOH + H2
4.Kwas chlorowodorowy.
H2+Cl2 --> 2 HCl
Kwas fosforowy 5.
P2O5 +3 H2O --> 2 H3PO4
5.Wodorotlenek baru
Br(OH)2 --> Br²+ + 2OH-

Licze na naj :))
2 3 2
2010-02-27T13:44:14+01:00
zasady-są to wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie
dysocjacja - rozpad atomu na kationy i aniony
Wodorotlenki to zwiąski chemiczne składające się z metalu i grupy OH(jedowarościowej)
Kwasy to związki chemiczne składające sie z wodoru i reszty kwasowej.
wzor strukturalny i sumaryczny wodorotlenku wapnia:
Ca(dwuwartosciowy)(OH)(jednowarosciowe) Ca(OH)- wartosciowosci masz napisane obok i to na krzyz uzupełnic
-O-H
Ca
-O-H
wzor strukturalny i sumaryczny kwasu siarkowego 6
HSO (wodor jest jednowartosciowy a SO dwuwartosciowe i to na krzyz uzupelnij
O
=
H-O-S-O-H
=
O
wzor strukturalny i sumaryczny kwasu azotowego 5
HNO (trzy)
H-O-N=O
=
O
wzor strukturalny i sumaryczny wodorotlenku żelaza:
Fe(OH)trzy
- O-H
Fe - O-H
- O-H
sposoby 2
K + H (dwa) O ===== KOH + 1/2 H (dwa)
KO(tlen jest dwuwartościowy) + H(dwa)O ===== KOH

kwas chlorowodorowy:
H(dwa) + Cl(dwa) ====== 2HCl
kwas fosworowy:
PO + 3H(dwa)O ======= 2H(trzy)PO(cztery)- fosfor jest 5 wartosciowy a tlen 2

H(dwa) + Br (dwa) ===== 2 HBr