Tłumaczenie 2 tekstów z ang. na polski.;)

1.
The delta attracts many different animals. Some need water to drink and others live in water. Hippopotamuses, for example, spend a lot of time resting in water. The water also helps plants to grow and many animals eat these plants. The delta can be a dangerous place for plant-eating animals. Lions, leopards and cheetahs are never far away.


2. Elephants are the largest land animals. Only giraffes are taller than elephants. Botswana has the biggest elephant population on Earth. The elephants are important to the people and other animals on the delta. In the dry season, the river can almost disappear. The elephants dig in the sand and find water in undeground steams.


Tylko proszę nie z translatora.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T14:20:32+01:00
1.
Delta zwabia wiele różnych zwierząt.Niektóre potrzebują wody do picia a inne żyją w wodzie. Hipopotamy ,na przykład, spędzają dużo czasu tkwiąc w wodzie. Woda także pomaga roślinom rosnąc i dużo zwierząt je te rośliny. Delta może by niebezpiecznym miejscem dla zwierząt roślinożernych. Lwy, pantery i gepardy nie są nigdy daleko( chodzi tu oto że są zawsze w pobliżu).

2.Słonie śa największymi zwierzętami lądowymi .Tylko żyrafy są wyższe niż słonie.Botswana ma największą populację słoni na Ziemi. Słonie mają duże znaczenie dla ludzi i innych zwierząt na delcie. W porze suchej, rzeka prawie znika. Słonie kopią w piasku i znajdują wodę w podziemnych korytarzach.