Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:09:02+01:00
Procedura zakładania fundacji

W pierwszej kolejności należy sporządzić w formie aktu notarialnego oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji. Należy oznaczyć w nim przede wszystkim cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Tymi ostatnimi mogą być rzeczy ruchome i nieruchome, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Kolejnym krokiem jest stworzenie statutu fundacji. Trzeba w nim umieścić następujące dane: nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Mogą tam znaleźć się również inne informacje - na przykład dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Do uzyskania osobowości prawnej przez fundację konieczny jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Koszty

Zarówno oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego jak i postępowanie w sprawach o wpis do KRS jest wolne od opłat.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami udzielonymi na zbliżone pytania:1. podanie nazwy i siedziby fundacji

2. określenie jej celów

3. na jakich zasadach, w jakich formach ma działać fundacja

4. skład i organizację zarządu, sposób jego powoływania, obowiązki członków

Działania fundacji są finansowane co do zasady z majątku, w jaki wyposażył ją fundator. Bardzo często fundacje są tworzone w testamencie i wyposażane w majątek, który należał do fundatora. Fundacje nie są instytucjami otrzymującymi dotacje lub inną tego typu pomoc ze strony organów państwa. Środki, którymi dysponuje fundacja pochodzą ze źródeł prywatnych. Działalność fundacji między innymi polega na pozyskiwaniu środków od różnych darczyńców. Fundacja dla celów statutowych może także prowadzić działalność gospodarczą; statut musi przewidywać taką możliwość. W przypadku fundacji nie występują założyciele, ale fundator (może być to kilka osób). Wydaje się, że opisany w pytaniu cel może zostać osiągnięty także przez założenie stowarzyszenia. Więcej informacji na temat stowarzyszeń znajduje się na stronach naszego serwisu w artykule Jak założyć stowarzyszenie?Na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej zwolnione zostały organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatem zwolnienie fundacji z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej ma miejsce tylko wówczas, gdy fundacja ta jest organizacją pożytku publicznego. Więcej informacji na temat organizacji pożytku publicznego oraz czynności niezbędnych do uzyskania statusu takiej organizacji można znaleźć w poradzie "Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?"
3 3 3