Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T18:24:34+01:00
Ostatnimi czasy miały miejsce dziwne rzeczy w Robertsbridge na południu Angli. W zeszłym tygodniu kobieta widziała dwa niedźwiedzie polarne w obrębie stacji kolejowej, a w czoraj jogger (taki pojazd) wpadł na zaprzęg Huskich ciągnących "sanie na kołach" niedaleko pobliskiego lasu. Wydaje się że psy i sanie były prawdziwe ale dwoma niedżwiedziami byli studenci w przebraniu. Uczą się w lokalnym gimnazjum (kiedyś liceum, zależy jaka stara jest książka) i zbierają pieniądze na wycieczkę: by zobaczyć Biegun Północny.

Pod koniec marca, ośmioro studentów (uczniów) ze szkoły Robertsbridge w Sussex pojedzie na Polarwatch, dziesięcio dniową wyprawę do Resolute Bay (arktyka śródlądowa - Islandia) która jest małą 200 osobową osadą (wioską) w kanadyjskiej arktyce. Celem podróży jest analiza warunków pogodowych w arktyce i ocena efektu globelnego ocieplenia. Punktem kulminacyjnym (głownym) będzie lot do magnetycznego bieguna północnego. Będzie to pierwsza szkolna, brytjska "wizyta" tam.

Żaden ze studentów (uczniów) w wieku 9 - 10 lat nie mógł się kwalifikować, 8 studentów zostało wybranych. Nie ma znaczenia czy są oni bogaci czy biedni. Muszą być silni i nadawać się do tego. Na końcu głowni nauczyciele grupy wybrali jednego tych najbardziej społecznych (udzielajacych się) i doszli do wspólnego konsensusu?

Oczywiście, ekspedycja będzie kosztować sporo, więc ostatnie lata uczniowie ciężko pracowali by zdobyć pieniądze (powiększyć budżet). To było właśnie to co robili studencie w lesie z zaprzęgiem husky i saniami - byli na sponsorowanym wyścigu saniami.

Alice Fletcher, jedna z 8 wybranych studentek mówi: "Zawsze marzyłam by udać się na biegun pólnocny, to jest szansa mojego życia, czyż nie? Nie mogę uwierzyć jaką jestem szczęściarą"

przepraszam ze ewentualne błędy ortograficzne w polskim tekście :-)
1 5 1
2010-02-27T19:16:11+01:00
In recent times occurred in Robertsbridge strange things in the south of England. Last week, she saw two polar bears within the railway station and czoraj jogger (a vehicle) ran into a team Huskich pulling 'sledge on wheels "close to a nearby forest. It seems that dogs and sleds were true but the two bears were students in disguise. Learn at a local gymnasium (high school ever, depends on how old the book) and collect money for a trip: to see the North Pole.

At the end of March, eight students (pupils) from Robertsbridge in Sussex schools ride the Polarwatch, ten-day expedition to Resolute Bay (Arctic waterways - Iceland), which is a small settlement in a personal 200 (village) in the Canadian Arctic. Destination is an analysis of weather conditions in the Arctic and assess the effect globelnego warming. The climax (the principal) will fly to the magnetic north pole. This will be the first school, brytjska "visit" there.

None of the students (pupils) aged 9 - 10 years could be eligible, 8 students were selected. It does not matter whether they are rich or poor. Must be strong and suitable for this. At the end of the firebrands of the teachers chose one of the most public (providers), and you come to a common consensus?

Of course, the expedition will cost a lot, so in recent years, students worked hard to get money (larger budget). That was precisely what they did with the student in a forest horse-drawn sleigh rides and husky - were on sponsored race sleighs.

Alice Fletcher, one of the 8 selected students said: "I always dreamed to go to the North Pole, there is a chance of my life, is not it? I can not believe how Lucky I am"

tak mi się wydaje