Bardzo proszę o rozwiązanie tych poleceń.

1.Jak brzmi definicja ruchu,na czympolega względność ruchu.
2.Jakie są definicje przyśpieszenia,drogi,toru?
3.Jakie są definicje prędkości,przyśpieszenia?
4.Jakie rodzaje ruchu rozróżnia się ze względu ma ten kształt utory?
5.Co to jest ruch jednostajny prostoliniowy i jakie są jego cechy?
6.Co to jest ruch jednostajnie przyśpieszony prostoliniowy i jakie są jego cechy?
7.Jakie są skutki wzajemnych oddziaływań między ciałami?
8.Jaka jest treść 1,2,3 zasady dynamiki Newtona
9.Jaka jest jednostka siły i jak się ją definiuje?
10.Jak brzmi definicja tarcia?
11.Jaka jest definicja pędu ciała?
12.Jakim ruchem poruszają się spadające swobodnie ciała?
13.Jaka jest treść prawa powszechnego ciążenia?
14.Co to jest praca i jaka jest jej jednostka?
15.Co to jest moc i jaka jest jej jednostka?
16.Jakie są rodzaje energi?
17.Od czego zależy przyrost energi potencjalnej ciała?
18.Od czego zależy przyrost energi kinetycznej ciała?
19.Jaka jest treść zasady zachowania energi?
20.Co to jest siła dośrodkowa?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T19:37:19+01:00
1. Zmiana położenia ciała nazywa się ruchem ciała. Zmiana ta musi zachodzić względem przyjętego układu odniesienia. Jest to względność ruchu.
2. Tor ruchu- jest to linia, którą zakreśla poruszające się ciało. Droga- to długość toru. Przyspieszenie- nazywa iloraz (stosunek) przyrostu prędkości i czasu, w którym ten przyrost nastąpił.
3. Prędkość jest wielkością wektorową. Wartość prędkości można obliczyć ze wzoru v=s/t.
4. Ruch jednostajny prostoliniowy, ruch niejednostajny, ruch jednostajny przyspieszony prostoliniowy, ruch jednostajny opóźniony.
5. Ruch jednostajny to ruch, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu pokonuje te same odcinki drogi. Droga wzrasta równomiernie z czasem, prędkość w zależności od czasu jest stała.
6. Ruch jednostajny przyspieszony prostoliniowy- w tym ruchu odcinki drogi pokonywane w kolejnych sekundach mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste. Droga zwiększa się proporcjonalnie do kwadratu czasu. Tor ruchu jest linią prostą.
7. Dynamiczne (zmiana położenia ciała) i statyczne (zmiana kształtu ciała).
8. Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym. Druga zasada dynamiki Newtona. Jeżeli na ciało działa stała siła to ciało to porusza się ruchem jednostajnym przyspieszonym a przyspieszenie wprost proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Trzecia zasada dynamiki Newtona. Jeżeli ciało A działa na ciało B z siłą Fa to ciało B oddziałuje na ciało A z siłą Fb równą co do wartości lecz przeciwnie skierowaną. Punkty przyłożenia tych sił są różne.
9. [F]=[1N]=[kg*m/s²] 1N to siła, która ciału o masie 1kg nadaje przyspieszenie 1m/s².
10. Tarcie- siły oporu ruchu (pochodzące od oporu podłoża, środowiska).
11.Pęd ciała- wielkość wektorowa o kierunku i zwrocie takich samych jak kierunek i zwrot wektora prędkości. Wartość pędu jest równa iloczynowi masy ciała i wartości prędkości.
12. Jednostajnym przyspieszonym.
13. Prawo powszechnego ciążenia dotyczy wszystkich ciał mających masę i oddziałujących wzajemnie na siebie. Siła grawitacji działająca między tymi ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas tych ciał, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ciałami.
14. Praca mechaniczna - liczbowa wielkość fizyczna. Praca jest wykonywana podczas przemieszczenia ciała lub jego odkształcenia pod wpływem określonej siły. Praca ma wartość 1J, dy została wykonana przez siłę 1N i jeżeli nastąpił przemieszczenie ciała o 1m. 1J=1N*1m.
15. Moc- liczbowa wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu. Jednostką mocy jest wat [W]. 1W określa moc takiego urządzenia, które w czasie 1s wykonuje pracę 1J.
16. Energia potencjalna (związana z położeniem ciała), energia kinetyczna (związana z ruchem ciała), energia paliw kopalnianych, energia jądrowa, energia wody, energia przypływów i odpływów, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermiczna, bioenergia.
17. Od wysokości na jakiej się ciało znajduje.
18. Zależy od prędkości.
19. Określona ilość energii jednego rodzaju zostaje zamieniona w równą ilość energii innego rodzaju.
13 3 13