Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T14:40:41+01:00
Po angielsku :
The plan of trip:

1. Departure from under school

We go to Ojcowa. It lies on terrain of Paternal National Park fathers on Upland Krakowsko – Częstochowa.

2. Arrival on car park in OPN

The introduction with settled in law about protection of nature recipes and the regulations the OPN.
General messages about OPN – story.
Repetition message about national parks - Paternal National Park as the smallest from among 23 national parks.
The distribution of maps the touristic OPN every pupil with recommendation following the rout of trip and mark of her on map.

3. Sightseeing ruins lock in Fathers.

He lock was built by Great Kazimierz in XIV in.
We tour: the octangular tower, gateway, remainder of pillars of drawbridge bridge and the defensive walls, wells on courtyard.

4. the Sightseeing of Museum the OPN.

The museum presents with range of geology the exhibits and the sculpture of Valley the Prądnika, archaeology as well as the faunas and the flora the OPN.

5. Talk in Castle Park on subject of vegetable world and the animal OPN.

We can here meet between different: bats, beavers, paternal birch, fern ordinary języcznik, mosses, growths.

6. Stop over Stream Prądnik – main water water - course.

7. Wanders black route to Cave Łokietka and admiring surrounding us lively nature and inanimate. ( plant, animals, rocky forms, ponds)

8. Sightseeing Cave Łokietka.

Return on naciekową garment of cave the attention.
The discussion of legend about hiding here in ok. 1300 r. Władysław the Łokietku before pursuing him armies of Czech Wacław II.'s king
According to tradition duke spended in her ok. 6 weeks supported by local population. Before penetration cave by hostile unbuttoned on entry to cave huge cobweb had to guard duke.
Sightseeing: Knight's hall, Kitchen Łokietka and Bedroom Łokietka.

9. Walk blue route to Cracovian Gate.

The example of rocky limestone creator the fantastic shapes.

10. more Far walk the blue route in direction of Chapel " afloat”.

We in time of walk admire the different rocky ostańce.

11. Sightseeing Chapel " afloat”.
The antique wooden sacred object was Raised in 1901 year, over two the banks of stream the Prądnik. How legend advoctae, unusual location object resulted from avoidance in this way of czar's prohibition building "on paternal the ground".
Tzw. the wayside shrine be well-kept in style szwajcarsko - paternal the, elements of Alpine architecture, the interior links to Zakopane style.
12. Ride coach to Lock in Sand Rock.
13. Sightseeing Lock in Sand Rock.
Example lock Renaissance. He lock came into being in XIV in. on recommendation of Great Kazimierz's king
14. Admiring Club Herkulesa – calcareous rocky club.
15. Return coach to school.I po polsku
Plan wycieczki:

1. Wyjazd spod szkoły

Jedziemy do Ojcowa. Ojców leży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej.

2. Przybycie na parking w OPN

Zapoznanie się z przepisami ustalonymi w ustawie o ochronie przyrody i regulaminem OPN.
Wiadomości ogólne o OPN – opowiadanie.
Powtórzenie wiadomości o parkach narodowych - Ojcowski Park Narodowy jako najmniejszy spośród 23 parków narodowych.
Rozdanie map turystycznych OPN każdemu uczniowi z poleceniem śledzenia trasy wycieczki i zaznaczenia jej na mapie.

3. Zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie.

Zamek został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego w XIV w.
Zwiedzamy: ośmiokątną wieżę, bramę wjazdową, resztki filarów zwodzonego mostu i murów obronnych, studnie na dziedzińcu.

4. Zwiedzanie Muzeum OPN.

Muzeum prezentuje eksponaty z zakresu geologii i rzeźby Doliny Prądnika, archeologii oraz fauny i flory OPN.

5. Pogadanka w Parku Zamkowym na temat świata roślinnego i zwierzęcego OPN.

Możemy tu spotkać między innymi: nietoperze, bobry, brzoza ojcowska, paproć języcznik zwyczajny, mchy, porosty.

6. Zatrzymanie się nad Potokiem Prądnik – głównym ciekiem wodnym.

7. Wędrówka czarnym szlakiem do Groty Łokietka i podziwianie otaczającej nas przyrody ożywionej i nieożywionej. ( rośliny, zwierzęta, formy skalne, stawy)

8. Zwiedzanie Jaskini Łokietka.

Zwrócenie uwagi na szatę naciekową jaskini.
Omówienie legendy o ukrywającym się tutaj w ok. 1300 r. Władysławie Łokietku przed ścigającymi go wojskami króla czeskiego Wacława II.
Według tradycji książę przebywał w niej ok. 6 tygodni wspierany przez miejscową ludność. Przed spenetrowaniem jaskini przez wroga miała uchronić księcia rozpięta na wejściu do jaskini ogromna pajęczyna.
Zwiedzanie: sali Rycerskiej, Kuchni Łokietka i Sypialni Łokietka.

9. Spacer niebieskim szlakiem do Bramy Krakowskiej.

Przykład wapienia skalistego tworzącego fantastyczne kształty.

10. Dalszy spacer szlakiem niebieskim w kierunku Kaplicy „Na Wodzie”.

W czasie spaceru podziwiamy różne ostańce skalne.

11. Zwiedzanie Kaplicy „Na Wodzie”.
Zabytkowy drewniany obiekt sakralny Wzniesiona została w 1901 roku, nad dwoma brzegami potoku Prądnik. Jak głosi legenda, niezwykłe usytuowanie obiektu wynikało z ominięcia w ten sposób carskiego zakazu budowania "na ziemi ojcowskiej".
Kapliczka utrzymana jest w stylu tzw. szwajcarsko-ojcowskim, elementy architektury alpejskiej, wnętrze nawiązuje do stylu zakopiańskiego.
12. Przejazd autokarem do Zamku w Piaskowej Skale.
13. Zwiedzanie Zamku w Piaskowej Skale.
Przykład zamku renesansowego. Zamek powstał w XIV w. na polecenie króla Kazimierza Wielkiego
14. Podziwianie Maczugi Herkulesa – wapiennej maczugi skalnej.
15. Powrót autokarem do szkoły.
2010-02-28T14:42:43+01:00
1 6.30 wyjazd z pod szkoły
2 10.00 dojechanie do muzeum
3 11.00 godzinna przerwa na zakupy
4 12.00 zbiórka przed wejściem do muzeum
5 12.15 zaczęcie zwiedzania muzeum
6 17.30 koniec zwiedzania
7 18.00 powrót
8 20.30 koniec wycieczki