Program Untitled;
uses crt;
var wybor:char ;
suma,roznica,liczba_1,liczba_2,iloczyn:integer;
iloraz,potega:real;begin
clrscr;
write('Program kalkulator');
gotoxy(8,6);
write('Podaj Pierwsza liczbe');
read(liczba_1);
gotoxy(8,8);
write('Podaj druga liczbe');
read(liczba_2);
clrscr; {czyszczenie ekranu}
gotoxy(8,4);
write('Jesli chcesz odejmowac nacisnij +');
gotoxy(8,6);
write('Jesli chcesz odejmowac nacisnij -');
gotoxy(8,8);
write('Jesli chcesz mnozyc nacisnij *-');
gotoxy(8,6);
write('Jesli chcesz dzielic nacisnij /');
gotoxy(8,10);
write('Jesli chcesz potegowac nacisnij p');

wybor:=readkey; {czytanie jednego znaku z klawiatury}
case wybor of
'+':
begin
textcolor(blue);
suma := liczba_1 + liczba_2 ;
gotoxy(10,8);
writeln( 'Wynik obliczenia X + Y = ',suma:4 ) ;
end;

'-':
begin
textcolor(blue);
roznica :=liczba_1 - liczba_2;
gotoxy(10,8);
writeln( ' Wynik obliczenia X - Y = ',roznica:0:2 ) ;
end;
'*':
begin
textcolor(blue);
roznica :=liczba_1 * liczba_2;
gotoxy(10,8);
writeln( ' Wynik obliczenia X * Y = ',roznica:0:2 ) ;
end;
'/':
begin
textcolor(blue);
roznica :=liczba_1 /liczba_2;
gotoxy(10,8);
writeln( ' Wynik obliczenia X / Y = ',roznica:0:2 );
end;
'p':
begin
textcolor(blue);
roznica :=liczba_1 - liczba_2;
gotoxy(10,8);
writeln( ' Wynik obliczenia X - Y = ',roznica:4 );
end;
else
writeln( 'zle podana liczba' );
end;{do case }


1

Odpowiedzi

2009-10-19T16:48:15+02:00
No i co ja mam tu zrobić bo nierozumiem a chce pomóc,,.
2 5 2