PROSZĘ PRZETŁUMACZYC NA J. ANGIELSKI Z GORY DZIEKI.... DAM NAJJJ

Opis zespołu Bajm

1978-powstał w tym roku zespoł poprockowy w Lublinie
1987- Dzięki utworowi "Piechotą do lata" zajęli drugie miejsce w koncercie Debiuty.
1980- Jarosław Kozidrak grał na gitarze ale także na instrumentach klawiszowych.
1981-1983- Bajm stworzył także przeboje jak " W drodze do jej serca","Co mi Panie dasz", "Jozek nie daruje ci tej nocy" a także "Rożowa kula"
1983- Album trafił na rynek w postaci kasety magnetofonowej.
1984- Bajm zaprezentował bardziej surowe brzmienie, smutniejsze kompozycje.
1985-Nastąpiły kolejne zmiany personalne do zespołu Kozidrakow i Pietrasa dołączyli gitarzyści Grzegorz Płechta, Dariusz Lipiński, basista Robert Kozak oraz perkusista Jarosław Pruszkow.
1989- Andrzej Pietras opuścił skład Bajmu poświęcił sie wyłącznie funkcji menedżera i producenta grupy.
1987- opublikowano przeboje tj "Nagie skały" i "Jezioro Szczęścia"
1988- Bajm wstąpił do superprodukcji filmowej.
1989- Najlepszą wokalistką roku w prestiżowym plebiscycie magazynu muzycznego "Non Stop" została BEata Kozidrak.
1990-został wydany piaty album zespołu Bajm.
1992-1993- Liczne przeboje Bajmu zgromadzono aż na dwoch płytach z cylku " The Very Best Of"
1993-NA rynek trafił szosty popowy i najbardziej melancholijny album zespołu "płomień zespołu"
1995- Zespoł nagrał siodmy dla odmiany swoj najbardziej dynamiczny i rockowy album.
1998- Dwudziesta rocznica powstania zespołu fani otrzymali niespodziewanie pierwszy solowy album Beaty Kozidrak zatytułowany Beata.
2000- Ukazała się osma płyta Bajmu "Szklanka Wody"
2001- Bajm został uhonorowany pierwszymi zespołami "Fryderkami"
2002-2003- otrzymała kolejne Super jedynki dla najlepszej wokalistki
2005- Zespoł Bajm został uhonorowany "złotym słowikiem"
2006- Album ten został uznany przez radio WAWA za najlepszą płytą roku, za co artystka odebrał statuetkę "Złoty dziob"
2008- Bajm obchodziła swoje trzyciestolecie.
2009- Odbyła się premiera solowej piosenki Beaty Kozidrak "nie pytaj o miłość" ktora została nowym tematem muzycznym bojącego rekordy powodzenia serialu M jak miłość.


PROSZE O POMOC

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T17:34:27+01:00
Description of the Bajm
1978 team - this year a pop team came into existence rock in Lublin 1
987 - thanks to the work "with Infantry up to the summer" took second place in the concert Debuts.
1980 - Jarosław Kozidrak played on the guitar but also on keyboard instruments.
1981 - 1983 - Bajm created also hits as "on the way to her heart", "what for me you you will give", "Józek isn't giving you this night" as well as "Pink bullet"
1983 - the Album came the market across in the form of a cassette tape.
1984 - Bajm presented the sterner tone, sadder composition. 1985 - a next job rotation took place to the Kozidrakow team and Pietrasa guitarists joined Grzegorz Płechta, Dariusz Lipiński, bass player Robert the Cossack and the percussionist Jarosław Pruszkow.
1989 - Andrzej Pietras left Bajmu composition devoted of exclusively a post of the manager and the producer of the group.
1987 - tj hits were published "Bare rocks" and "Lake of Happiness"
1988 - Bajm stopped the film superproduction by.
1989 - with the best vocalist of the year in the prestigious opinion poll of the musical magazine "all-night disco" became Beata Kozidrak.
1990 - was spent piaty album of the Bajm team.
1992 - 1993 - numerous Bajmu hits were gathered as far as on two plates around cylku "The of Vera Best Of"
1993 - came the market across szosty pop and most melancholy album of the team "flame of the team"
1995 - the team recorded seventh for a change one's most dynamic and rock album.
1998 - the twentieth anniversary of the uprising of the team fans received the first solo album of Beata Kozidrak unexpectedly titled Beata.
2000 - the eighth Bajmu plate appeared "Glass of Water"
2001 - Bajm was honoured with the first teams "Fryderkami" 2002 - 2003 - received next super number ones for best vocalist 2005 - the Bajm Team was honoured with "golden nightingale" 2006 - this Album was recognised over radio WAWA behind the best plate of the year, in every artist got the statuette back "pick at the Zloty"
2008 - Bajm celebrated it thirty years.
2009 - a premiere of the solo song of Beata Kozidrak was held "don't ask about love" which became the new musical topic being afraid records of being doing well of series the M like love.