Odpowiedzi

2010-02-28T19:33:21+01:00
Rolnictwo

Funkcje:
- uprawa roślin
- hodowla roślin
- sadownictwo
- chów zwierząt
- hodowla zwierząt
- rybactwo (śródlądowe)
- rybołówstwo (morskie)

Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa:
a) przyrodnicze
- gleby
- klimat
- rzeźba terenu
- wody w glebie
- wody powierzchniowe

b) pozaprzyrodnicze
- opłacalność produkcji
- mechanizacja (maszyny, urządzenia)
- skup (polityka rolna rządu)
- podatki, kredyty, ulgi
- eksport/import
- chemizacja (nawozy sztuczne)
- powierzchnia gruntów ornych
- struktura wielkości i własności gospodarstw
- struktura wieku i płci i wykształcenie rolników
- rozwój gałęzi przemysłu pracujących na potrzeby rolnictwa (przemysł elektromaszynowy, chemiczny)
- rozwój przemysłu spożywczego (odbiorca rolnika)