Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:58:23+01:00
Gleba jest to powierzchniowa część gruntu przekształcona, rozdrobniona i ożywiona.
Gleba jest utworem mineralno- organicznym odznaczającym się zdolnością do przekazywania składników pokarmowych roślinom czyli żyznością.

Proces stopniowej zmiany zwietrzeliny skał lub luźnej skały w glebie nazywany jest procesem glebotwórczym.
Tępo wzrostu procesu glebotwórczego zależy od:
· Zależne od podłoża czyli skał macierzystych
· Klimatu
· Świata organicznego
· Flora i fauna
Długotrwałe działanie określonego procesu glebotwórczego prowadzi do powstawania w glebie warstwy o charakterystycznym zabarwieniu, Układ tych warstw tworzy profil glebowy
W glebie o wykształconym profilu wyróżnia się :
· A1 -Poziom próchnicy(humus)- powstały w wyniku akumulacji próchnicy .
· A2-Poziom wymywania(eluwialny lub bielicowania)
· B- Poziom wmywania (iluwialny- poziom brunatnienia) jest to pokrywanie cząstek glebowych rdzawobrunatną otoczką.
· C- Poziom skał macierzystych- jest to część zwietrzeliny lub skała która nie podlega już procesom glebotwórczym.
· D- Poziom skał podścielających
W wyniku długotrwałego oddziaływania czynników glebotwórczych powstają gleby o wykształconym profilu. Natomiast gleby bardzo młode zwane inicjalnymi (szkieletowymi)nie mają wykształconych poziomów i wykazują bardzo duży związek ze skała macierzystą.
SKAŁYsą to naturalne zespoły jednego lub wielu różnych minerałów, powstałych w wyniku określonych procesów geologicznych lub kosmologicznych (magmatyzmu, metamorfizmu, sedymentacji i in.), tworzące podstawowy składnik skorupy ziemskiej.
Rodzaj skały określa się na podstawie jej składu mineralnego, struktury skały oraz tekstury skały, co ściśle wiąże się z procesami, przy udziale których powstawała.
Ze względu na skład mineralny wyróżnia się skały:
· monomineralne (jednomineralne)
· polimineralne (wielomineralne)
Natomiast ze względu na genezę powstawania rozróżnia się:
· skały magmowe
· skały osadowe
· skały metamorficzne