Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:58:45+01:00
Podstawowe zadania związków zawodowych:
-Obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów.
-Kształtowanie i ochrona godności zawodowej oraz statutu społecznego pracowników i działaczy kultury.
-Organizowanie współdziałania związków zawodowych działających na obszarze jego statutowego działania na rzecz realizacji celów określonych w statutach tych związków.
- Reprezentowanie Związku i jego członków wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawców i ich organizacji, organizacji zawodowych i społecznych.
-Uczestniczenie w polityce racjonalnego zatrudnienia oraz kształtowanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
- Uczestniczenie w ustalaniu wynagrodzenia za prace i innych świadczeń na rzecz pracowników.
- Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem funduszu płac, funduszu socjalnego i mieszkaniowego.
- Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy.
- Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku w drodze wypłacania zasiłków z tytułu urodzin, zgonów i wypadków losowych.
- Składanie członkom okresowych sprawozdań z działalności Związku.


trochę to oficjalnie pisane ale tak mam podyktowane w zeszyczie... mam nadzieję że pomogłam:)
40 4 40