Chciałbym prosić,aby ten formalny list został przetłumaczony na język angielski. Tylko dokładnie i bez błędów,byłabym bardzo wdzięczna ...Droga redakcjo !
Ja piszę, aby wrazić moją opinię o artykule, który ukazał się dnia 23.02.2010,jego twórcą jest Adam Kowalski. Napisał on artykuł Pt. ‘dozwolone ściąganie na maturze’. Jestem oburzona tym artykułem.
Osobiście w ogóle nie zgadzam się z opinią autora. Matura jest przepustką do studiów, pracy, przyszłości … Świadczy ona o naszej wiedzy i umiejętnościach. Ściąganie doprowadzilo by do tego, że nieodpowiedni ludzie zaczęliby dostawać się na studia. A tego chyba nie chcemy? Jest to niezgodne z wszelkimi zasadami, gdyż nie można popierać oszustwa w jakiejkolwiek postaci. Dodatkowo, ci którzy nie ściągali byli by poszkodowani. Jestem bardzo zniesmaczona,po przeczytaniu tego artykułu. Bardzo mną wstrząsnął.
Mam nadzieję,że mój list zostanie opublikowany na stronie internetowej . Chciałabym też,aby inni czytelnicy włączyli się do dyskusji na ten temat. Uważam,że jest on bardzo ważny , nie tylko dla maturzystów,ale również dla przyszłości naszego kraju.
Z poważaniem XYZ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:26:43+01:00
Way editorial! I write to inculcate my opinion on the article, which appeared on 23/02/2010, his creator is Adam Smith. He wrote an article Fr. 'Permitted recovery for graduation'. I am outraged by this article.Personally, I do not agree with the opinion of the author. Baccalaureate is a passport to study, work, and the future ... It demonstrates our knowledge and skills. Downloading led to the fact that inappropriate people would start getting into graduate school. And this probably does not want?This is inconsistent with any rules, because you can not support cheating in any form. In addition, those who had not drifted to victims. I am very zniesmaczona, after reading this article. It shocked me.I hope my letter will be published on the website. I would like also to other readers joined in the discussion on this topic. I believe that it is very important, not only for school-leavers, but also for the future of our country. Yours sincerely, XYZ