Odpowiedzi

  • emmo
  • Rozwiązujący
2009-04-20T21:20:36+02:00
Słowo populacja może odnosić się do następujących pojęć:

* populacja (biologia)
* populacja statystyczna
o populacja standardowa
o populacja nieskończona
o populacja skończona
* populacja stacjonarna
* liczba ludności


Tolerancja ekologiczna - zdolność przystosowania organizmów do zmian fizyczno-chemicznych czynników środowiska, takich jak np.:

* temperatura
* światło
* zanieczyszczenie
* wilgoć
* ilość dostępnego powietrza
* stężenie soli mineralnych
* kwasowość

Możliwość rozwoju organizmu, osiągnięcia przez niego maksimum wydajności, określa ten czynnik, którego jest najmniej w otoczeniu (prawo Liebiga).

Zakres zmienności czynnika, w którego obrębie organizm może żyć to zakres tolerancji

Zakres tolerancji - zakres wartości jakiegoś czynnika (np. temperatury, oświetlenia, wilgotności), w obrębie którego organizm jest w stanie utrzymać się przy życiu. Zakres tolerancji jest określony przez dwie wartości skrajne (pessimum) - najniższą (minimum) i najwyższą (maksimum) - działającego czynnika. Przekroczenie tych wartości powoduje zahamowanie procesów życiowych, a następnie śmierć organizmu. W obrębie zakresu tolerancji znajduje się strefa środkowa - tzw. optimum. Są to optymalne - najkorzystniejsze dla funkcjonowania organizmu - wartości określonego czynnika.

Nisza ekologiczna ("zawód") – pozycja danego gatunku, jaką zajmuje on w biocenozie. Obejmuje czynniki (np. światło, pokarm, miejsce), o które dany gatunek konkuruje z innymi gatunkami w biocenozie.

Określa znaczenie i rolę danego gatunku w ekosystemie, tj. sposób przetwarzania energii (miejsce w łańcuchu pokarmowym), zachowania się, wpływ na środowisko i zależności od innych gatunków. Rodzaje nisz ekologicznych:

* przestrzenna (siedlisko, występowanie danego organizmu),
* troficzna (pokarm, zaspokajanie potrzeb),
* fizjologiczno-przystosowawcza (czynności, oddziaływania).

Nisze ekologiczne:

* sąsiadujące,
* zachodzące na siebie,
* rozdzielne.
wybierz najwarzniejsze