Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T14:07:51+01:00
Zdobycze terytorialne
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Przyłączone za to zostało do Polski Mazowsze płockie (1351), zaś pozostała część Mazowsza stała się lennem Korony. W skład terytorium polskiego weszła także Ruś Halicka, zaś Bełz, Chełm i Ruś Włodzimierska stały się lennem Polski. W latach sześćdziesiątych do ziem lennych dołączone zostało również Podole. Od strony zachodniej sukcesem Kazimierza Wielkiego było czasowe uzależnienie od Polski Drezdenka i Santoku, a także przyłączenie Wałcza i Czaplinka. Świadectwem międzynarodowej pozycji Kazimierza Wielkiego może być Kongres Krakowski w sprawie wojen krzyżowych, w którym udział wzięli m.in. cesarz niemiecki, król Węgier i król Cypru. Przy tej okazji odbyła się słynna uczta u Mikołaja Wierzynka.

Reformy prawa, administracji i finansów
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jedną z największych zasług Kazimierza Wielkiego były reformy w dziedzinie prawa i administracji oraz finansów. Wprowadził on jednolitą dla całego państwa monetę (grosz) i jednakowe obciążenie skarbowe i wojskowe. Dzięki dochodom z regaliów skarb państwa był pełen pieniędzy. Za czasów Kazimierza Wielkiego urząd mianowanego przez króla starosty zaczął odgrywać większą rolę, niż dawne urzędy dzielnicowe. Na szczeblu centralnym powołana została rada królewska, której skład ustalał monarcha. Wprowadzone zostały urzędy centralne, takie jak kanclerz i podkanclerz królestwa.
Po raz pierwszy w dziejach Polski zostało skodyfikowane i spisane obowiązujące prawo zwyczajowe – osobno dla Wielkopolski (statut Piotrkowski) i Małopolski (Statut Wiślicki). Na potrzeby miast król Kazimierz Wielki powołał Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego z siedzibą w Krakowie (1356), co zapobiegło praktyce odwoływania się od wyroków sądów miejskich do Magdeburga, na ustroju którego wzorował się ustrój ówczesnych miast. W ustanawianych przez siebie prawach starał się król Kazimierz ochraniać słabsze warstwy społeczne, przez co zyskał sobie od szlachty nieco przesadny tytuł „króla chłopów”.

Ostatni z dynastii Piastów
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ważnym, a zarazem kontrowersyjnym posunięciem były decyzje Kazimierza Wielkiego w kwestii sukcesji. Wzięły się one z tego, że nie miał męskiego potomka. Na zjeździe w Wyszehradzie w 1338 r. dokonał formalnego przyrzeczenia tronu polskiego węgierskiej dynastii Andegawenów (w wypadku, gdyby nie miał syna). Kazimierz Wielki usiłował później unieważnić ten układ i w 1368 r. przelał prawa synowskie na swego wnuka, Kaźka Słupskiego. Układ ten miał stworzyć możliwość ponownego włączenia do Polski Pomorza Zachodniego i utrzymania dynastii Piastów na tronie. Plany te jednak nie zostały uwieńczone sukcesem. Śmierć Kazimierza Wielkiego w roku 1370 ostatecznie zakończyła panowanie dynastii Piastów. Tron polski objął - zgodnie z wcześniejszą umową - król węgierski, Ludwik I Wielki, będący siostrzeńcem Kazimierza Wielkiego.
9 4 9