Have you ever given money to a charity? Of course you have. Well, Time 2 Give need highly motivated, energetic, professional people to raise money for good causes. There are both permanent and short term vacancies available all over the country and good workers can earn over ł400 a week! After a paid training period you would be responsible for working in a team to persuade people to give to charities.
If you prefer physical work, Gowrie Farms in the North -East of Scotland require hard-working fruit pickers for the summer. They provide medical insurance, holiday pay and accommodation and the wages range from ł5 to ł8 per hour.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T15:11:04+01:00
Czy nigdy nie dałeś pieniędzy na cele dobroczynne? Tak ja dałem. Cóż, czas dać dwóm potrzebę zmotywowany, energiczny, zawodowych osób, aby zebrać pieniądze na dobre powody. Są to zarówno stałych, jak i krótkich wolnych kadencja dostępny na terenie całego kraju i pracowników dobrego może zarobić ponad L400 tydzień! Po opłaconego okresu kształcenia chcesz być odpowiedzialny za pracę w zespole, aby przekonać ludzi do dawania na rzecz organizacji charytatywnych.
Jeśli wolisz pracę fizyczną, "Gowrie Farms" w północno-wschodniej Szkocji wymagają, ciężko pracujących zbieracze owoców na lato. Stanowią one ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia za czas urlopu oraz zakwaterowanie i płace wahają się od L5 do L8 za godzinę.
2010-03-01T15:13:02+01:00
Jeśli trzeba przetłumaczyć to masz :

Kiedykolwiek dałeś pieniądze dobroczynności? Oczywiście masz. Dobrze, Czas 2 dawać potrzebować bardzo umotywowanych, energicznych, zawodowych ludzi zdobyć kapitał na dobre powody. Tam obydwa są stali i najbliższa przyszłość wolne miejsca dostępny na obszarze całego kraju i dobrzy robotnicy mogą zarabiać ponad ł 400 tydzień! Po zapłaconej praktyce byłbyś odpowiedzialny dla pracowania w zespole przekonywać ludzi by udzielić organizacjom charytatywnym. Jeśli wolisz pracę fizyczną, Gowrie uprawia na północy - Wschód Szkocji wymagać pracowitych zbieraczy owocu na lato. Oni dostarczają ubezpieczenia zdrowotnego, płaca za okres urlopowy i kwatera i zarobki obejmują od ł 5 do ł 8 na godzinę.

tylko sobie niektórych wyrazów forme pozmieniaj tylko nie wiem co oznacza Gowrie to zostawiłam w angielskim