Odpowiedzi

2010-03-01T16:29:30+01:00
Przykładowe podanie.

Lublin, dnia ........................

Dyrektor
Szkoły......... nr...
im..............
w............
ul..........
...-...... Lublin


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu
humanistyczno-prawnym w roku szkolnym 2010/2011.

Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi
żadnych problemów i bardzo mnie interesuje. Poza tym chciałbym ukończyć studia związane z prawem
i zostać prawnikiem lub sędzią.Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z wyrazami szacunku
.....................
(czytelny podpis)