PRZETŁUMACZ NA POLSKI

Stany Zjednoczone Ameryki (United States of America, United States, w skrócie: USA, US) - państwo położone w Ameryce Północnej. Graniczy z Kanadą od północy i Meksykiem

południa; od wschodu granicę kraju stanowi Ocean Atlantycki, a od zachodu Ocean Spokojny. Trzecie państwo świata pod względem terytorium (po Rosji i Kanadzie) oraz trzecie pod względem liczby ludności (po Chinach i Indiach).

Ustrój polityczny

Podział władzy: Konstytucja USA (przyjęta 17 września 1787, weszła w życie 4 marca 1789) wprowadziła trójpodział władzy oraz system "hamulców i równowagi", polegający na wzajemnym równoważeniu się różnych rodzajów władz. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent (obecnie George W. Bush), który jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu (administracji). Prezydent (i wiceprezydent) wybierany jest w formalnie pośrednich wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję, może powtórnie sprawować urząd tylko raz. Rząd jest powoływany przez prezydenta po uzyskaniu aprobaty Senatu. Władzę ustawodawczą sprawuje Kongres, składający się z dwóch izb: Izby Reprezentantów (izba niższa) i Senatu (izba wyższa). Izba Reprezentantów ma kadencję 2-letnią, liczy 435 członków, jest wyłaniana w wyborach powszechnych i bezpośrednich; liczba reprezentantów poszczególnych stanów jest proporcjonalna do liczby ich mieszkańców (każdy stan musi mieć co najmniej 1 przedstawiciela). Senat ma kadencję 6-letnią, liczy 100 członków, wszystkie stany mają równą reprezentancję ? po 2 senatorów (co 2 lata odnawia się 1/3 składu w wyborach częściowych); stołeczny Dystrykt Kolumbii nie ma reprezentacji w Kongresie. Na czele władzy sądowniczej stoi Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (nie mylić z Sądami Najwyższymi poszczególnych stanów i wspólnot).

Geografia

Obszar:
całkowity: 9,6 mln km2
lądu: 9,2 mln km2
wodny: 470 tys. km2
Uwaga: dane dotyczą jedynie 50 stanów i okręgu stołecznego
Porównanie: obszar ten odpowiada mniej więcej: 1/2 powierzchni Rosji, 3/10 powierzchni Afryki; 1/2 powierzchni Ameryki Południowej; jest nieco większy od Chin, około dwa i pół raza większy od Europy Zachodniej i prawie 31 razy większy od Polski.
Granice lądowe:
długość całkowita: 12248 km
granica z Kanadą: 8893 km (w tym 2477 km z Alaską), z Meksykiem: 3326 km
Linia brzegowa: 19924 km
Klimat: w większości umiarkowany, ale tropikalny na Hawajach i Florydzie, arktyczny na Alasce, półsuchy na Wielkich Wyżynach na północ od Mississippi oraz suchy na południowym zachodzie.
Ukształtowanie powierzchni: równiny centralne, góry na zachodzie, wzgórza i niskie góry na wschodzie; krajobraz wulkaniczny na Hawajach.
najniższy punkt: Death Valley (Dolina Śmierci) 86 m p.p.m.
najwyższy punkt: (Alaska) Mount McKinley 6194 m n.p.m.
Zasoby naturalne: węgiel, miedź, ołów, molibden, fosforany, uran, złoto, rtęć, nikiel, potas, srebro, wolfram, cynk, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno
Naturalne zagrożenia: tsunami, wulkany, trzęsienia ziemi, huragany wzdłuż wybrzeża Atlantyku i w Zatoce Meksykańskiej, tornada na obszarach centralnych i południowo-wschodnich, lawiny błotne i pożary w Kalifornii, powodzie.

Gospodarka

Największa i najsilniejsza technologicznie gospodarka świata. Rozwinięty przemysł samochodowy (wielkie koncerny, m.in.: General Motors, Ford Motor Company, Chrysler), petrochemiczny (Exxon Mobil), elektroniczny (IBM), energetyczny (General Electric), lotniczy i kosmiczny (Lockheed, Douglas Aircraft Company, Boeing, maszynowy, metalurgiczny, włókienniczy, chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy (mięsny, młynarski, mleczarski, owocowo-warzywny), drzewny, celulozowo-papierniczy.

Największy producent żywności na świecie. Użytki rolne stanowią 46% powierzchni. Uprawia się: kukurydzę, soję, jęczmień, sorgo, bawełnę, tytoń, drzewa owocowe, warzywa. Hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu.

Produkt krajowy brutto:
11,75 bln USD (2004, przy zachowaniu parytetu siły nabywczej, pzp)
PKB na 1 mieszkańca (2004, pzp): 40,100 USD
Realny wzrost PKB (2004): 4,4%
W strukturze PKB (2004) udział rolnictwa wynosi 0,9%, przemysłu 19,7%, usług 79,4%.
Budżet:
dochody: 1,862 bln USD.
wydatki: 2,338 bln USD.
Dług publiczny: 65% PKB (2004).
Dług zagraniczny: 1,4 bln USD (2001).
Rezerwy w złocie i walutach : 85,94 mld USD (2003).
Struktura zatrudnienia (2004): usługi 76,6%, przemysł i transport 22,7%, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 0,7%.
Handel zagraniczny:
Eksport: 795 mld USD. Eksportuje się głównie: dobra inwestycyjne, samochody, środki zaopatrzenia przemysłu, materiały surowe, dobra konsumpcyjne, produkty rolne, do: Kanady (23,4%), Meksyku (13,5%), Japonii (7,2%), Wielkiej Brytanii (4,7%).
Import: 1,476 bln USD. Importuje się ropę i produkty petrochemiczne, maszyny, samochody, dobra konsumpcyjne, materiały surowe, żywność i napoje, z: Kanady 17,4%, Chin 12,5%, Meksyku 10,7%, Japonii (9,3%), Niemiec (5,3%).
Inflacja: 2,5% (2004).
Bezrobocie: 5,5% (2004).
Ludność poniżej granicy ubóstwa: 12%

2

Odpowiedzi

2010-03-01T15:32:58+01:00
2010-03-01T15:33:37+01:00
The United States of America ( the United the States the of the America, United the States, in shortcut of: USA, the US) - laid in Northern America you. It borders on from Canada from midnight and Mexico

noon; from east the border of country the state the Atlantic Ocean, and from west the Pacific Ocean. Trzeć the you of world you under in relation to territory (after Russia and Canada) as well as trzeć under in relation to number of population (after Chinas and Indias).

Ustroić political

The division of power: The constitution of USA (received 17 September 1787, she came into force 4 March 1789) the trójpodział of power introduced as well as the system " the brakes and the equilibrium", depending on mutual równoważenie the different kinds of powers. The president holds the executive power (at present the George W. Bush), which it is the head of you simultaneously and the boss of government ( the administration). President (and vice-president) he be chosen in formally indirect general choices on four years old term of office only once, office can hold again. The line be appointed by president after obtainment the approval of Senate. , Consisting from two rooms: Congress holds legislative power Representatives' room ( lower room) and Senate ( higher room). Representatives' room has term of office 2 - summer she it, calculates 435 members, be appeared in general elections and direct; the number of representatives of individual states is proportional to number their occupants (every state has to have what the least 1 representative). Senate has term of office 6 - summer it calculates 100 members, all states have even reprezentancję ? after 2 senators (which 2 years be renews 1/3 composition in partial elections); the capital District of Colombia has not in Congress the representation. The Court on czele of judiciary power stands the Najwyższy of United States ( to does not mislead with the Highest Courts of individual states and the communities).

Geography

Area:
total: 9,6 million km2
land: 9,2 million km2
water: 470 tys. km2
Attention: data concern only 50 states and capital circle
Comparison: area this answers more or less: 1/2 surface of Russia, 3/10 surface of Africa; 1/2 surface of South America; it is somewhat larger from Chinas, about two and half larger raza from Western Europe and almost 31 razy greater from Poland.
Land borders:
total length: 12248 km
border from Canada: 8893 km (in this 2477 km from Alaska), from Mexico: 3326 km
Shore line: 19924 km
Climate: in majority moderated, but tropical on Hawaiis and Florida, Arctic on Alaska, półsuchy on Great Uplands north from Mississippi as well as dry on south west.
Form surface: central plains, mountain on west, hill and low mountains in the east; volcanic scenery on Hawaiis.
the lowest point: The Death the Valley ( the Valley of Death) 86 the m p.p.m.
the highest point: (Alaska) Mount McKinley 6194 m n.p.m.
Natural supplies: carbon, copper, lead, molybdenum, phosphates, uranium, gold, mercury, nickel, potassium, silver, wolfram, zinc, petroleum, earth gas, wood
Natural threats: the tsunami of the, volcanoes, of quake of along coast of Atlantic the the ground, hurricanes and in Mexican Gulf, the tornado on central areas and south-east, the muddy avalanches and the fires in California, the reason.

Economy

The largest and the strongest technologically the economy of world. Developed car industry (great concerns, m.in.: General Motors, Ford Motor Company, Chrysler), petrochemical (Exxon Mobil), electronic (IBM), energetistic (General Electric), air and space { Lockheed, Douglas Aircraft Company, Boeing, machine, metallurgical, textile, chemical, pharmaceutical, cosmetic, food (meat, milling, creamery, owocowo - vegetable), wood, celulozowo - paper.

The the largest manufacturer of food on world. Agricultural uses make up 46% surface. It it was growed was: maize, soya bean, barley, sorgo, cotton, tobacco, vegetable's, fruit trees. Cattle's farming, swine, poultry.

National product brutto:
11,75 the bln the USD (2004, near behaviour of parity of the purchaser's strength, the pzp)
PKB on 1 occupant (2004, pzp): 40,100 USD
Real growth PKB (2004): 4,4 %
In structure PKB (2004) the part of agriculture carries out 0,9 %, industry 19,7 %, services 79,4 %.
Budget:
earnings: 1,862 bln USD.
expenses: 2,338 bln USD.
Public debt: 65% PKB (2004).
Foreign debt: 1,4 bln USD (2001).
Reserve in gold and currencies : 85,94 mld USD (2003).
The structure of employment (2004): service 76,6 %, industry and transportation 22,7 %, agriculture, forestry and fishery 0,7 %.
Foreign trade:
Export: 795 mld USD. It it was exported was mainly: the investment goods the, cars, the centres of supply of industry the, raw materials, the consumptive goods the, agricultural products, to: Canada (23,4 %), Mexico (13,5 %), Japan (7,2 %), Great Brytanii (4,7 %).
Import: 1,476 bln USD. It the oil was imported was and the petrochemical products of, machine, the cars the, consumptive goods, the raw materials, food and the drinks, from: Canada 17,4 %, Chinas 12,5 %, Mexico 10,7 %, Japan (9,3 %), Germanys (5,3 %).
Inflation: 2,5 % (2004).
Unemployment: 5,5 % (2004).
The population below border of poverty: 12%