Odpowiedzi

2010-03-01T16:42:44+01:00
Bochnia, dnia 10.08.08r.

np.Joanna Kowalski
ul. Kolorowa 1/25
32-700 Bochnia
tel. (0-22) 344-27-11

Dyrektor
Gimnazjum nr 2
w Bochni

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Gimnazjum nr 2 w Bochni na stanowisku nauczyciela matematyki.


Praca w charakterze nauczyciela odpowiada moim kwalifikacjom. Posiadam fachową wiedzę z zakresu matematyki oraz przygotowanie pedagogiczne.


Jestem osobą odpowiedzialną, solidną, uczciwą i cechuje mnie łatwość w nawiązywaniu kontaktów z młodzieżą oraz współpracownikami. Powierzone mi zadania wykonuje dokładnie i rzetelnie. Moim celem jest stała praca, która pozwoliłaby mi rozwijać i wykorzystywać nabytą wiedzę.

Jestem pewny, że sprostam oczekiwaniom, wywiązując się z nałożonych na mnie obowiązków. Uważam, że mogę ubiegać się o to stanowisko, ze względu na moje osobiste predyspozycje i wykształcenie.


Chciałabym podjąć pracę zgodną z moimi kwalifikacjami. Jeśli uzna Pan moją kandydaturę za godną rozważenia, proszę o kontakt.

Z poważaniem

Joanna Kowalska

Załączniki:

1. Życiorys zawodowy

2. Kwestionariusz osobowyangielski
Bochnia, 10.08.08r day.

np.Joan Smith
st. Colorful 1 / 25
32-700 Bochnia
tel (0-22) 344-27-11

Director
Gimnazjum nr 2
in Bochnia

Please feel free to take me to work at High School No. 2 in Bochnia as a teacher of mathematics.


Working as a teacher in my qualifications equivalent. I have expertise in the field of mathematics and pedagogical preparation.


I am the person responsible, reliable, honest, and is characterized by ease me into contact with young people and colleagues. Carry out tasks entrusted to me accurately and reliably. My goal is to become a job that would allow me to develop and utilize the knowledge acquired.

I'm sure to meet expectations, in discharging the duties imposed on me. I believe that I can apply for this position because of my personal abilities and education.


I would like to work in line with my skills. If it finds you worthy of my candidacy for consideration, please contact us.

Sincerely,

Joan Smith

Attachments:

1. CV

2. Personal questionnaire
19 4 19
2010-03-01T16:48:20+01:00
Przykład :
Warszawa , 01.03.2010 r


Michał Nowak
ul . Bielska 3
01 - 102 Warszawa

Dyrektor szkoły gimnazialnej
nr . 8
ul. Poprzeczna 2
45 - 200 Płock

Szanowny Dyrektorze .!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pracy nauczyciela matematycznego w szkole gimnazialnej nr 8 w Płocku.
Prośbę motywuje tym iż ukończyłem studia nauczycielskie i doskonale radzę sobie z matematyką . Wytłumaczyłbym dzieciom w szkole iż matematyka jest łatwym przedmiotem lecz trzeba się do niej przyłożyć .
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrznie mojej prośby .
z Poważaniem
Michał Nowak .liczę na naj . ; )
5 2 5